Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Efekty działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim

data publikacji: 12-11-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie wielkopolskim. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WUP w Poznaniu zajmuje się wdrażaniem Priorytetów VI – IX PO KL.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu szybciej rozwija się edukacja, powstają nowe miejsca pracy, zwiększa się integracja społeczna, wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez szkolenie kadr gospodarki.

Ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach EFS korzystają osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, jak również placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty unijne.

Od 2007 roku, początku realizacji programu, wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie wielkopolskim zostało objętych prawie 484 400 osób (w tym prawie 224 tys. osób  z terenów wiejskich, a liczba osób młodych w wieku 15-24 lata uczestniczących w projektach PO KL to prawie 176 tys.), z których ponad 443 400 zakończyło już swój udział w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski.

Najwięcej uczestników rozpoczęło udział w projektach Priorytetu IX: ponad 202 400 osób.

W Priorytecie VI do udziału w projektach przystąpiło 95 411 osób, w Priorytecie VIII ponad 106 800 osób, a w Priorytecie VII ponad 79 750 osób.

 

Priorytet VI PO KL - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Podstawowym celem priorytetu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób biernych zawodowo. Udzielana pomoc polegała m.in. na wsparciu w postaci szkoleń, kursów zawodowych czy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Już ponad 86 300 osób bezrobotnych, prawie 6 500 osób nieaktywnych zawodowo i ponad 2 600 osób pracujących rozpoczęło udział w projektach mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 40 557 osób w wieku 15-24 lata. Udział w projektach zakończyło ponad 13 940 osób w wieku 50 – 64 lata.

Wsparciem aktywizacyjnym objęto ponad 27 880 osób długotrwale bezrobotnych, 8 773  osoby niepełnosprawne oraz ponad 45 780 mieszkańców obszarów wiejskich.

Środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało ponad 20 600 osób, w tym ponad 4 930 osób poniżej 25. roku życia, a 1 986 osób należało do grupy wiekowej 50-64 lata. Z tej formy wsparcia skorzystało również ponad 1 240 osób niepełnosprawnych, 4 849 osób długotrwale bezrobotnych oraz ponad 9 170 osób z terenów wiejskich.

 

Priorytet VII PO KL - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Podejmowane działania z zakresu integracji społecznej miały na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających często trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Udzielono pomocy m.in. w zakresie poradnictwa zawodowego, psychologicznego, psychospołecznego prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej.

W dofinansowanych projektach wsparcie otrzymało już prawie 13 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym prawie 5 000 osób w wieku 45+.

 

Priorytet VIII PO KL - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Celem udzielanego wsparcia było ułatwienie pracownikom i przedsiębiorcom przystosowania się do zmian zachodzących w gospodarce. Od 2007 r. wsparciem objętych zostało ponad 35 000 przedsiębiorstw. Najczęściej były to mikroprzedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności małe i średnie przedsiębiorstwa.

W Priorytecie VIII 93 969 pracowników (w tym ponad 13 400 osób powyżej 50. roku życia) z 33 207 przedsiębiorstw skorzystało już ze szkoleń.

W zakresie przedsiębiorczości akademickiej ponad 1 860 osób otrzymało wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin-off lub spin-out.

Stypendia naukowe otrzymało 496 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski.

 

Priorytet IX PO KL - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Celem wsparcia w tym Priorytecie było upowszechnianie edukacji oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych. Dofinansowano 356 ośrodków wychowania przedszkolnego (powstawanie nowych i rozwój istniejących), a ponad 10 600 dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej.

2 307 szkół zrealizowało programy poszerzające wiedzę oraz umiejętności dzieci i młodzieży, wypłacono także ponad 3 000 stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

W realizacji projektów upowszechniających kształcenie ustawiczne uczestniczyło ponad 11 260 osób dorosłych w wieku 25-64 lata.

W przypadku pytań w zakresie informacji o komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim należy kontaktować się
z pracownikami Punktu Informacji i Promocji EFS:

Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel. 61 846 38 23
Udzielanie informacji: pn. – pt. godz. 8.00 – 14.00
e-mail:
infoefs@wup.poznan.pl