Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogólne założenia prac doktorskich stypendystów projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL – rok 2013/2014

data publikacji: 23-09-2014

           

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje bazę zawierającą ogólne założenia prac doktorskich, których autorami są stypendyści projektu.

Celem utworzenia bazy jest wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo- rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw poprzez upowszechnienie informacji o zakresie badań prowadzonych przez młodych naukowców.

Prace doktorskie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A. Grupa – Nauka:
1. Podgrupa biologiczna:

Biochemia
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Dominik Lewandowski
Otrzymywanie i charakterystyka wybranych białek Ixodes ricinus w kontekście ich zastosowania jako antygenów w szczepionkach chroniących przed zakażeniem Borrelia burgdorferi

2

Małgorzata Kucińska

Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych

.pdf

Bioinformatyka
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Małgorzata Szeląg
Porównawcze modelowanie in silico białek STAT i IRF, jako nowe podejście do identyfikacji specyficznych związków chemicznych, działających jako inhibitory funkcjonalne 

Biologia
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Karolina Iwona Kulińska
Wpływ anestetyków lokalnych na wewnątrzkomórkową produkcję tlenku azotu w granulocytach obojętnochłonnych krwi pępowinowej in vitro z uwzględnieniem roli syntaz tlenku azotu 

2

Sylwia Magdalena Salamon 

 Genomiczna i epigenomiczna analiza genów kandydujących związanych z nieprawidłowym rozwojem płciowym psów z kariotypem żeńskim (78,XX) i brakiem genu SRY

 .pdf

3

Arkadiusz Urbański

Określenie mechanizmów ekologicznych i fizjologicznych zimowania, czasu rozpoczęcia aktywności sezonowej oraz analiza budowy aparatów gębowych stadiów larwalnych poszczególnych gatunków z rodzaju Nicrophorus (Coleoptera: Silphidae)

 .pdf

4

Joanna Janiszewska

Identyfikacja potencjalnie onkogennych mikroRNA zaangażowanych w patogenezę raka krtani

 .pdf

5

Anna Katarzyna Florczak

Biodegradowalne jedwabne bionanokompozyty (SBC) do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów

 .pdf

6

Paweł Antoni Kołodziejski

Wpływ Obestatyny na profil hormonalny i metabolizm w szczurzym i mysim modelu otyłości i cukrzycy typu 2

 .pdf

7

Tomasz Marek Wrzesiński

Analiza różnic na poziomie transkryptomu pomiędzy trzema podtypami molekularnymi raka jasnokomórkowego nerki u pacjentów
z województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji genów kodujących białka transmembranowe 

.pdf

8

Katarzyna Barbara Wyrwa

Analiza genetyczno-molekularna wybranych genów uczestniczących w wiązaniu azotu atmosferycznego u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

.pdf

9

Katarzyna Joanna Rzewuska

Zmienność zawartości mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz jej związki z cechami użytkowymi

.pdf

10

Jan Jakub Lubawy

Rola neurohormonów allatasotatynowych w regulacji procesów fizjologicznych chrząszczy Tenebrio molitor i Zophobas atratus

.pdf

11

Patrycja Sosińska

Wpływ procesu starzenia się ludzkiego mezotelium otrzewnowego na wykładniki progresji raka jajnika w modelu komórkowym i zwierzęcym

.pdf

12

Anna Maria Kubicka

Analiza dymorfizmu płciowego i asymetrii ludzkiego stawu ramiennego w oparciu o tomografię komputerową

.pdf

13

Mikołaj Kaczmarski

Rozmieszczenie płazów w gradiencie urbanizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej

.pdf

14

Małgorzata Kurkowiak

 Analiza nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek
Analysis of new genes involved in Primary Ciliary Dyskinesia (PCD)

 .pdf

15

Anna Szczepaniak

 Organizacja regionów genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) zawierających geny cytozolowej i plastydowej karboksylazy acetylo-koenzymu A.

 .pdf

16

Maciej Orsztynowicz

 Architektura jąder interfazowych blastomerów zarodków bydła z uwzględnieniem genów CDX2 i OCT4

 .pdf

Mikrobiologia
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Bartosz Andrzej Kierończyk
Wykorzystanie nizyny w żywieniu kurcząt rzeźnych

2

Lucyna Maria Jabłońska

Wpływ subinhibicyjnych stężeń antybiotyków na wirulencję oraz oporność na terapeutyki pałeczek Gram-ujemnych

Mikrobiologia stosowana
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Judyta Strakowska
Analiza kompleksu enzymów litycznych i lakaz u grzybów z rodzaju Trichoderma dla potrzeb produkcji biopaliw, kompostowania odpadów organicznych i innych zastosowań w ochronie środowiska

Ochrona środowiska
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Barbara Stefańska
Wpływ zawartości skrobi i NDF
w dawkach pokarmowych na ich strawność, emisję metanu, wyniki produkcyjne i status zdrowotny krów mlecznych

2

 Mateusz Sydow

 Wyznaczenie potencjałów toksyczności dla kobaltu, ołowiu, cynku i kadmu w glebach i ich zastosowanie w ocenie oddziaływania środowiskowego

3

Katarzyna Marcinkowska

Właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne herbicydowych cieczy jonowych zawierających N-(fosfonometylo)glicynę

.pdf

4

Marta Helena Woźniak

Biodegradacja farmaceutyków współcześnie zanieczyszczających środowisko naturalne

.pdf

5

Natalia Jakubowska

Różnorodność taksonomiczna oraz toksyczność słodkowodnych pikoplanktonowych cyjanobakterii w Jeziorze Strzeszyńskim

.pdf

6

Irena Marta Budnik

Mikrobiologiczne centralne rozszczepienie oksyetylenowanych alkoholi

.pdf

7

Daniel Gebler

Analiza możliwości wykorzystania makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek przekształconych z zastosowaniem sieci neuronowych

.pdf

8

Marcin Hejdysz

Ocena wartości energetycznej (AMEN) i białkowej surowych i uszlachetnionych nasion wybranych odmian bobiku niskotaninowego (Vicia faba L.)

.pdf

9

Marcin Tobółka

Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach intensywnie użytkowanego krajobrazu rolniczego

.pdf

 
2. Podgrupa fizyczna:

Chemia
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Adam Gorczyński
Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne
.pdf

2

Magdalena Małgowska

Badania strukturalne kwadrupleksów RNA utworzonych z trójnukleotydowych powtórzeń AGG i UGG

.pdf

3

Michał Andrzejewski

Wysokociśnieniowa synteza i modyfikacje nowych materiałów dla elektroniki

.pdf

4

Jarosław Tomasz Piskorz

Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodynamiczna względem komórek nowotworowych

.pdf

Geografia
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Mateusz Taszarek
Mezoskalowy system ostrzegania przed trąbami powietrznymi w Polsce oraz zmienność czasowa i przestrzenna ich występowania

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Łukasz Dariusz Sobotta
Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej

  3. Podgrupa informatyczna:

Informatyka
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Michał Kierzynka 
Dopasowanie sekwencji w problemie asemblacji DNA

Informatyka stosowana
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Maciej Bieńczak 
 Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu w obszarach jednostek terytorialnych

 
A. Grupa – Technika, przemysł, budownictwo:
1. Podgrupa architektury i budownictwa:

 

Architektura i urbanistyka
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Sandra Wajchman
Urządzanie lasów miejskich w zakresie zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego a oczekiwania społeczeństwa miasta Poznania
2

Joanna Zofia Kołata

Kształtowanie miejsc publicznych wobec przemian struktury wiekowej społeczności miejskiej na przykładzie Poznania

.pdf

3

Agata Anna Gawlak

Architektura Izby Przyjęć - Szpital, Pacjent, Personel

.pdf

Architektura krajobrazu
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Maria Paulina
Ulczycka-Walorska  
 Zastosowanie ozdobnych roślin cebulowych na kwietnikach w terenach zurbanizowanych

Budownictwo
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Maria Ratajczak 
Wpływ modyfikatora nowej generacji na wybrane właściwości asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych 

2

Mahmoud Hsino

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do pielęgnacji betonu w warunkach klimatu zwrotnikowego suchego

.pdf

3

Aneta Irmina Kończak

Hybrydowy system uczenia się z przykładów przy planowaniu procesów budowlanych

.pdf

4

Łukasz Polus

Zespolenie konstrukcji aluminiowo-betonowych

.pdf

5

Maria Kośmieja

Elastyczne planowanie obiektów infrastruktury eksploatowanych w zmiennym otoczeniu

.pdf

6

Katarzyna Ratajczak

Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych

.pdf

Inżynieria i gospodarka wodna
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Krzysztof Pyszny 
 Systemy informacji przestrzennej
w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
w planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego

 
2. Podgrupa inżynieryjno-techniczna:

Automatyka i robotyka
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Rafał Madoński
Innowacyjne techniki odpornej regulacji automatycznej w zastosowaniach przemysłowych
.pdf

2

Jarosław Stanisław Gośliński

Estymacja wektora stanu w układzie bezzałogowego robota latającego

.pdf

3

Rafał Tadeusz Kabaciński

Nadrzędna warstwa sterowania dla egzoszkieletu kończyn dolnych wyposażonego w sensory stanu

.pdf

4

Michał Fularz

Architektury sprzętowo-programowe wbudowanych, reprogramowalnych systemów wizyjnych

.pdf

5

Krzysztof Siembab

Sterowanie tolerujące uszkodzenia dla napędów z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych

.pdf

6

Piotr Bogdan Owczarek

Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem

.pdf

7

Marta Jankowska

Wpływ zmian w sekwencji nukleotydowej genu dhaT z Clostridium butyricum na aktywność oksydoreduktazy 1,3-propanodiolu

.pdf

Biotechnologia
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Ewa Bembnista 
Optymalizacja metod laboratoryjnej kwalifikacji krwiotwórczych komórek do transplantacji u chorych na nowotwory krwi 

2

Marcin Tadeusz Czyż

Preparatyka tkanki roślinnej zawierającej S-HBsAg dla potrzeb szczepionki doustnej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

.pdf

3

Agata Karolina
Kolecka - Bednarczyk

Ocena sygnałów molekularnych
i komórkowych zależnych od nowotworu we krwi obwodowej pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

.pdf

4

Paweł Aleksander Rodziewicz

Poszukiwanie biomarkerów odporności na niedobór wody na poziomie proteomu liścia jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

.pdf

5

Kamila Teresa Hryniewicz

Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania blastomerów na rozwój i jakość blastocyst bydła in vitro

.pdf

6

Filip Witold Porzucek

Izolacja, oczyszczanie oraz badanie właściwości terapeutycznego peptydu- lunazyny

.pdf

7

Wanda Ada Biała

Funkcja oraz mechanizmy regulacji transporterów ABC u Medicago truncatula

.pdf

8

Karina Anna Sałek

Surface and enzymatic properties of marine and terrestrial bacteria involved in biodegradation of petrochemical hydrocarbons: a comparative study towards improving bioremediation strategies for treating hydrocarbon-polluted sites
(Właściwości powierzchniowe i enzymatyczne szczepów morskich i glebowych biorących udział w biodegradacji węglowodorów ropopochodnych: charakterystyka porównawcza w celu ulepszania strategii bioremediacyjnych na terenach skażonych węglowodorami)

.pdf

Elektronika i telekomunikacja
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Jakub Siast
Kompresja sekwencji wielowidokowych z wykorzystaniem techniki Kodowania Wizyjnego Dużej Efektywności

2

Szymon Stefański

Downlink and Uplink Load Estimation Methods for Load Balancing Algorithm in LTE Network
(Metody estymacji obciążenia dla łączy w górę i w dół w algorytmie równoważenia obciążenia w sieci LTE)

.pdf

3

Robert Ryszard Ratajczak

Analiza ruchomych obrazów przestrzennych dla wyznaczania parametrów obiektów

.pdf

Elektrotechnika
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Grzegorz Dombek
Wpływ wybranych czynników
na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych
.pdf

2

Bartosz Olejnik

Admitancyjny czujnik przepływu doziemnego prądu zwarciowego w sieci SN

.pdf

Fizyka techniczna
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Jakub Jankowski
Czujnik Halla na ekstremalny zakres temperatur, odporny na promieniowanie neutronowe

Makrokierunek (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka)
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Agnieszka Anna Stankiewicz
Metody dystynktywnego modelowania cech biometrycznych w automatycznym systemie identyfikacji osób

2

Radosław Sebastian Weychan

Rozpoznawanie mówcy na podstawie transkodowanej mowy do interfejsów człowiek-maszyna

.pdf

3

Agata Anna Chmielewska

Automatyzacja inspekcji wizyjnej w obszarach zurbanizowanych

.pdf

Makrokierunek (ekonoenergetyka)
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Pablo César Rodríguez Carmona
Wpływ czynników technologicznych i dodawanych kosubstratów na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych

Mechanika i budowa maszyn
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Maciej Krzysztof Bieliński
Identyfikacja przyczyn uszkodzeń turbosprężarek silników spalinowych
w aspekcie ich wskaźników pracy i emisji toksycznych składników spalin

2

Łukasz Michał Rymaniak

Analiza wpływu rodzaju układu napędowego i parametrów ruchu autobusów miejskich na ekologiczne wskaźniki pracy

.pdf

3

Andrzej Józef Ziółkowski

Analiza zwiększenia sprawności silnika spalinowego przez rekuperację energii z gazów wylotowych

.pdf

4

Szymon Jacek Wojciechowski

Siły w procesie skrawania frezem kulistym zahartowanej stali

.pdf

5

Robert Kłosowiak

Analiza przepływu strugi osiowosymetrycznej wypływającej do nieruchomego ośrodka z wykorzystaniem analiz numerycznych oraz badań eksperymentalnych

.pdf

6

Grzegorz Pittner

Redukcja drgań elementów pralki w fazie wirowania z zastosowaniem tłumików wyłączalnych

.pdf

Technika rolnicza i leśna
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Wojciech Czekała
Ocena wartości rolniczej
i energetycznej surowej i przetworzonej pulpy pofermentacyjnej pochodzącej
z biogazowni

Technologia chemiczna
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Michał Kazimierz Niemczak
Synteza i właściwości dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych

2

Zuzanna Natalia Okulus

Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych

3

Agata Sznajdrowska

Polioksyalkilenowane pochodne 2-etyloheksanolu - synteza, właściwości, możliwości aplikacyjne

4

Marcin Wysokowski

Rozwój nowych nieorganiczno-organicznych materiałów chitynowych otrzymywanych w warunkach ekstremalnej syntezy biomimetycznej

5

Przemysław Bartczak

Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego
i ich pochodnych w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń z układów wodnych

6

Łukasz Klapiszewski

Zaawansowane układy hybrydowe krzemionka-lignina

.pdf

7

Rafał Giszter

Amoniowe ciecze jonowe
z herbicydowymi anionami

.pdf

8

Mikołaj Franciszek Meller

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

.pdf

9

Marta Joanna Krupa

Ekstrakcja wybranych jonów metali z roztworów siarczanowo-chlorkowych oksymami ketonów alkilowo-pirydylowych

.pdf

Technologie energii odnawialnej
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Artur Bugała
Analiza efektywności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną w wyniku stosowania układów nadążnych dla warunków klimatycznych Polski
.pdf

2

Krzysztof Polowy

Ocena maszynowych technologii pozyskiwania biomasy do celów energetycznych – aspekty ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne

.pdf

 
3. Podgrupa produkcji i przetwórstwa:

Inżynieria materiałowa
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Dariusz Bartkowski
Kompozytowe warstwy powierzchniowe
w układzie osnowa metaliczna – faza międzywęzłowa napawane laserowo na niskowęglowych stalach konstrukcyjnych
.pdf

2

Monika Dobrzyńska-Mizera

Modyfikacja poliolefin dodatkiem zarodków krystalizacji szczepionych silseskwioksanami; ocena właściwości przetwórczych i użytkowych

.pdf

3

Piotr Dziarski

Warstwy powierzchniowe na tytanie
i stopie Inconel 600 laserowo modyfikowane wybranymi pierwiastkami międzywęzłowymi

.pdf

 

Makrokierunek (nanotechnologia i technologie procesów materiałowych)
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Mateusz Roman Barczewski
Analiza niestabilności przepływu stopionego polimeru w trakcie wytłaczania

2

Jacek Andrzejewski

Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych

.pdf

Technologia drewna
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Marcin Wołpiuk
Badania nad zdolnością utrzymywania wkrętów w lokalnie wzmocnionych płytach drewnopochodnych

Technologia żywności i żywienie człowieka
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Joanna Szczechowiak
Profil kwasów tłuszczowych w płynie żwacza i mleku krów żywionych dawką pokarmową z dodatkiem wtórnych metabolitów roślinnych oraz olejów

2

Jarosław Edward Czubiński

Studia nad proteolizą białek nasion różnych gatunków łubinu

.pdf

3

Anita Maria Zaworska

Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa produktów fermentacji nasion łubinu wąskolistnego

.pdf

4

Monika Krystyna Beszterda

Mikotoksyny w łańcuchu pokarmowym człowieka

.pdf

Zarządzanie i inżynieria produkcji
L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Paweł Piotr Stefański
Wpływ czynników organizacyjnych i technologicznych na zdrowotność racic u rasy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej