Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty PO KL/8.1.2/1/14

data publikacji: 25-02-2014

W terminie od 25.02.2014 r. do 26.03.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe.

 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe.
 
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 25.02.2014 r. do dnia 26.03.2014 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
 
Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dopuszcza się możliwość występowania
o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
-      Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
·   szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
·   poradnictwo psychologiczne,
·   pośrednictwo pracy,
·   staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
·   subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
·   bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
a)   doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
b)   przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
c)   wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
· jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,
· studia podyplomowe.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/1/14
 
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych
* dotyczy projektów zawierających pomoc de minimis, w przypadku projektów zawierających elementy pomocy publicznej innej niż de minimis wymagany jest wkład własny.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Nie dotyczy.
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota:
12 804 999,00 PLN
 
Ogólna pula środkówprzeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionów, w taki sposób, że:
-         kwota alokacji na realizację projektu
w subregionie poznańskim wynosi 3 459 634,00 zł,
 
-      kwota alokacji na realizację projektu
w subregionie pilskim wynosi
1 882 128,00 zł,
-      kwota alokacji na realizację projektu
w subregionie leszczyńskim wynosi 1 599 265,00 zł,
 
-      kwota alokacji na realizację projektu
w subregionie konińskim wynosi
3 622 825,00 zł,
 
-      kwota alokacji na realizację projektu
w subregionie kaliskim wynosi
2 241 147,00 zł.
 
Do dofinansowania zostanie wybrany tylko jeden projekt dla danego subregionu.
 
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/1/14
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa

Wytyczne w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL

Wytyczne IP dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektów ubiegających się o wsparcie w ramach PO KL w województwie Wielkopolskim