Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 26-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja (rok akademicki 2013/2014) projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym nie przewiduje się naboru Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w roku akademickim 2014/2015.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 03.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ankiety ewaluacyjne i Sprawozdania z realizacji pracy doktorskiej w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 01-10-2014

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z § 3 pkt 1d i 1e Umowy Stypendialnej każdy Doktorant zobowiązany jest dostarczyć do WUP w Poznaniu Ankietę ewaluacyjną oraz Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej stanowiące załączniki nr 9 i 10 do Regulaminu Stypendialnego znajdującego się na stronie internetowej: www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Stypendia dla doktorantów - Regulamin Stypendialny na rok akademicki 2013/2014.

Wypełnione dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów” w terminie do 31 października 2014 r.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rok akademicki 2013/2014 – po wygenerowaniu oszczędności

data publikacji: 21-08-2014

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne
z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały oszczędności umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnym wnioskom z listy rankingowej.

W związku z powyższym rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski znajdujące się na pozycjach 103 i 104 zaktualizowanej listy rankingowej (w załączeniu zaktualizowana lista).

 

Do pobrania:

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego – rok akademicki 2013/2014 – po zakończeniu procedury losowania z dnia 14.07.2014 r.

data publikacji: 16-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się jawne losowanie wniosków, które otrzymały po 176 punktów.

W wyniku losowania ustalono pozycje przedmiotowych wniosków na liście rankingowej.

Łącznie rekomendowane do dofinansowania zostały 102 wnioski (w załączeniu lista rankingowa).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wystąpienia oszczędności zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego dofinansowanie otrzyma kolejny wniosek z listy rankingowej, który uzyskał największą liczbę punktów.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 04-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę merytoryczną 429 wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (poniżej do pobrania Lista rankingowa).

W roku akademickim 2013/2014 zaplanowano przydzielenie 100 stypendiów doktorantkom / doktorantom, których wnioski podczas oceny merytorycznej otrzymają najwyższą ilość punktów. Wnioski znajdujące się na Liście rankingowej, na pozycjach od 1 do 98 włącznie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ze względu na równą ilość punktów otrzymanych przez wnioski znajdujące się na pozycjach od 99 do 105, zgodnie § 8 pkt 6 Regulaminu Stypendialnego odbędzie się jawne losowanie wniosków, które zostaną rekomendowane do dofinansowania. Zainteresowane osoby o terminie losowania zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

Do pobrania:


Co dalej? – informacja dla osób, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania

Osoby, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania tj. wnioski znajdujące się na Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 98 włącznie są zobligowane do przesłania w terminie do 9 czerwca br. na adres e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl:

 1. wypełnionego Oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu Stypendialnego. Dla każdego otrzymanego przez Doktoranta świadczenia finansowanego ze środków publicznych należy wypełnić osobną tabelę wraz z oświadczeniem znajdującym się pod nią (wzór tabeli i oświadczeń należy skopiować odpowiednią ilość razy). Oświadczenie zostanie podpisane przez Doktoranta w dniu zawarcia umowy stypendialnej. Ostateczna decyzja o wysokości stypendium lub jego nieprzyznaniu zostanie podjęta na podstawie analizy ww. Oświadczenia zgodnie z § 9 Regulaminu Stypendialnego;
 2. wypełnionego Zakresu danych osobowych uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu Stypendialnego. Dokument zostanie podpisany
  przez Doktoranta w dniu zawarcia umowy stypendialnej;
 3.  danych niezbędnych do sporządzenia umowy stypendialnej:
  • numer rachunku bankowego doktoranta/doktorantki, na który zostanie przekazane stypendium,
  • adres zamieszkania (tylko jeśli inny niż podany wcześniej w dokumentach złożonych do WUP w Poznaniu):
   • ulica, nr domu/lokalu,
   • miejscowość zamieszkania,
   • kod pocztowy i poczta.

Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie WUP w Poznaniu, przedstawiając szczegółowe wyjaśnienie.

Po weryfikacji ww. oświadczeń na bieżąco będą przygotowywane umowy stypendialne. O kolejnych etapach procedury przyznawania stypendium i wsparcia towarzyszącego, w tym terminie podpisania umowy stypendialnej, WUP w Poznaniu będzie informował telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 20-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 13 marca br. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożonych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to maj br.

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedłużenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 05-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przedłużeniu uległ termin zakończenia oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożonych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

W związku z powyższym informacje o wynikach oceny będą przesyłane w marcu br.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ocena formalna wniosków złożonych w ramach projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 31-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż nadal trwa ocena formalna wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożonych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie indywidualnie przesłana do każdej osoby wnioskującej o wsparcie w ramach projektu w lutym br.:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku oceny pozytywnej złożonego wniosku; 
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma – w przypadku oceny negatywnej lub wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie oceny formalnej wniosków w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 31-12-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku trwającego w okresie od 19 listopada do 16 grudnia 2013 r. naboru Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL wpłynęło 450 wniosków.

Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest na podstawie Karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego. O wynikach oceny doktoranci zostaną poinformowani drogą elektroniczną w przypadku oceny pozytywnej, natomiast w przypadku oceny negatywnej lub wezwania do uzupełnienia wniosku pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma.

Wszystkie wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stypendia dla doktorantek/ doktorantów – ogłoszenie naboru wniosków w ramach VI edycji projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 19-11-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego doktorantom wielkopolskich uczelni wyższych / jednostek naukowych realizującym prace doktorskie wpisujące się w kierunki matematyczno-przyrodnicze i technologiczne.

Dokumenty

Zgodnie z § 4 Regulaminu Stypendialnego warunkiem ubiegania się o stypendium i wsparcie towarzyszące jest złożenie przez doktoranta następujących dokumentów:

 1. Wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego – załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego (do pobrania: .doc);
 2. zawodowego/naukowego curriculum vitae (CV), czytelnie (tzn. pełnym imieniem i nazwiskiem) podpisanego przez Wnioskującego,
 3. oryginału zaświadczenia z jednostki organizacyjnej uczelni lub jednostki naukowej, wydanego nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku, który:
 • potwierdza, że Wnioskujący jest uczestnikiem studiów doktoranckich w rozumieniu § 2 pkt 1 ppkt a Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać, na którym roku studiów jest obecnie Doktorant
  lub
 • potwierdza wszczęcie przewodu doktorskiego Wnioskującego, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt b Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać datę otwarcia przewodu doktorskiego;
 1. wersji elektronicznej Wniosku zawierającej skan Wniosku oraz skany wszystkich ww. dokumentów (tj. skany dokumentów wypełnionych i podpisanych). Muszą być one zapisane na płycie CD/DVD w osobnych plikach w formacie PDF lub JPG lub TIFF. Zaleca się zapisywanie wszystkich stron Wniosku w jednym pliku (analogicznie załączników). Płytę należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Imię i nazwisko, tytuł rozprawy doktorskiej.

Wersja elektroniczna Wniosku musi być tożsama z wersją pisemną tj. identyczna w każdym elemencie, w tym merytorycznie i graficznie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek różnic Wniosek zostaje odrzucony i Wnioskującemu nie przysługuje prawo uzupełnienia. Brak tożsamości wersji elektronicznej i pisemnej Wniosku stanowi przesłankę jego odrzucenia na każdym etapie realizacji projektu.

Termin

Wnioski można składać w terminie od 19 listopada 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. włącznie.

Miejsce składania wniosków

Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Stypendia dla doktorantów”:

 • osobiście w Sekretariacie WUP w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca 11, 60-539 Poznań (pokój nr 11, I piętro, budynek „E” WUP w Poznaniu)
  lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (decyduje data wpływu Wniosku do WUP w Poznaniu).

Spotkanie informacyjne

W dniu 29 listopada 2013 r. w sali nr 55 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek „B”) o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki ubiegania się o stypendium i wsparcie towarzyszące, w tym dokumenty niezbędne w procedurze aplikacyjnej.

Udział w spotkaniu jest nieobowiązkowy.

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (.doc);
 2. Karta oceny formalnej (.pdf);
 3. Karta oceny merytorycznej eksperta (.pdf);
 4. Karta podsumowująca ocenę Wniosku (.pdf);
 5. Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (.doc);
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (.pdf)
 7. Zakres danych osobowych uczestnika projektu (.pdf)
 8. Umowa Stypendialna (.pdf);
 9. Ankieta ewaluacyjna (.doc);
 10. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej (.doc);
 11. Oświadczenie dotyczące promocji Projektu (doc);
 12. Oświadczenie o nawiązaniu współpracy (.doc).

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie VI edycji projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"

data publikacji: 10-10-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 27 września 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia WUP w Poznaniu realizacji kolejnej – VI edycji projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt rozpoczął się 1 października 2013 r. i zakończy się 31 grudnia 2014 r. Jego celem jest przyznanie doktorantom / doktorantkom kształcącym się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w wielkopolskich uczelniach / jednostkach naukowych 100 stypendiów doktoranckich na okres od 1 grudnia 2013 r. do 30 września 2014 r. w wysokości 34 000,00 zł wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci szkoleń.

W związku z powyższym obecnie trwają prace nad Regulaminem Stypendialnym, szczegółowo opisującym zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz wsparcia towarzyszącego. Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego planowane jest na listopad br. i zostanie ogłoszone na niniejszej stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności doktorantki z kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, do monitorowania strony, a następnie do aplikowania o stypendium i wsparcie towarzyszące!

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego