Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 21-10-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja (rok szkolny 2013/2014) projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL. W związku z powyższym nie przewiduje się naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2014/2015.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL - listę stypendystów wybranych do przedstawienia prezentacji

data publikacji: 26-09-2014

W związku ze zbliżającą się konferencją podsumowującą VI edycję projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się 24 października 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu publikuje Listę stypendystów wybranych do przedstawienia prezentacji:

Lp.
Imię i nazwisko
Temat wystąpienia
Szkoła
1.
Marta Rzonsowska
Robo-sport
Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie
2.
Kamil Duczmal
Bąbelkowy kryształ
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
3.
Maria Kowalska
Matematyka w origami
Zespół Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach
4.
Kinga Kaczmarek
Wpływ cywilizacji na życie człowieka
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika
i Gimnazjum nr 1 w Piaskach
5.
Joanna Krawczyk
Podział kationów na grupy analityczne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.J. Śniadeckich w Krotoszynie
Technikum nr 1

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, że harmonogram konferencji oraz karta zgłoszeniowa uczestnictwa na konferencji są zamieszczone na stronie internetowej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 25-09-2014

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu własnego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 24 października 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu przy ul. Roboczej 4 odbędzie się konferencja podsumowująca VI edycję projektu.

Podczas spotkania zaplanowano:

 • podsumowanie VI edycji projektu oraz przedstawienie osiągniętych rezultatów,
 • wystąpienia wybranych stypendystów dotyczące ich zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
 • pokaz doświadczeń naukowych takich jak: ogród chemiczny, wielka piana, doświadczenia z ciekłym azotem, w których uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 22 października 2014 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub elektronicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania: 

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem
tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu pt.: ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'', Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 11-09-2014

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji VI edycji projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 24 października 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca VI edycję przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości przygotowania wystąpienia przez uczniów, którzy otrzymali stypendium w ramach przedmiotowego projektu. Wystąpienie powinno być związane z tematem należącym do dziedziny zainteresowań danego ucznia.

W zgłoszeniu, dostępnym poniżej, należy wskazać m.in. temat wystąpienia, jego charakter i krótki opis. Planowany czas trwania pojedynczego wystąpienia to max. 15 minut. Zgłoszenia zatwierdzone przez Opiekuna dydaktycznego należy przesłać do 17 września 2014 r. na adres e-mail: a.mlodzinska@wup.poznan.pl lub na adres WUP w Poznaniu: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. WUP w Poznaniu dokona wyboru nadesłanych zgłoszeń udziału w konferencji.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

data publikacji: 21-08-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 12 sierpnia br. wprowadzony został, zarządzeniem nr 83/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaktualizowany Regulamin stypendialny dotyczący projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydłużeniu ulega okres wydatkowania przedmiotowego stypendium do dnia 30 września 2014 roku. Zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do   30 września 2014 r.

Ponadto załącznik nr 5 do Regulaminu stypendialnego – Sprawozdanie z realizacji IPREU w podsumowaniu uległ zmianie i otrzymał brzmienie:

Jako wydatkowane ze środków stypendium uznawać można wszystkie wydatki, które zostały poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., jeżeli są one zgodne z IPREU dołączonym do Wniosku.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Listy Rankingowej – II nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu: ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 07-08-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami projektowymi oraz zgodnie z § 4 pkt 18 Regulaminu Stypendialnego zostanie wypłaconych 9 stypendiów dla kolejnych Uczniów znajdujących się na liście rezerwowej.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z § 4 pkt 13 Regulaminu stypendialnego w przypadku osób, których Wnioski, w wyniku oceny otrzymały jednakową liczbę punktów pod uwagę zostaje wzięte kryterium dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w Rodzinie Ucznia. Pierwszeństwo w ww. przypadku ma Uczeń, którego rodzina posiada najniższy dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Formularze Umowy stypendialnej oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie przeznaczone do wypełnienia przez Ucznia pełnoletniego/Reprezentanta rekomendowanego do otrzymania stypendium WUP w Poznaniu prześle za pośrednictwem operatora pocztowego. Poprawnie wypełnione dokumenty należy wysłać na adres WUP w Poznaniu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ww. dokumentów.

Załącznik: Lista rankingowa (.pdf)

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

'Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

data publikacji: 18-07-2014

WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 7 pkt 1-5 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Poniesione wydatki muszą być zgodne z potrzebami naukowymi ucznia określonymi w IPREU. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie na pisemny wniosek Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta i akceptacji nowej kategorii wydatków przez WUP w Poznaniu.

Zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium. W związku z powyższym nie należy przesyłać dokumentów księgowych (faktur, paragonów, rachunków) potwierdzających poniesione wydatki do siedziby WUP w Poznaniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego we wrześniu br. wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie zobligowani do wypełnienia przesłanego formularza Sprawozdania z realizacji IPREU oraz Ankiety. Przedmiotowe dokumenty będą Państwo zobowiązani przesłać do siedziby WUP w Poznaniu, na adres: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W związku z powyższym nie należy składać do WUP w Poznaniu ww. dokumentów przed określonym terminem.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja dotycząca 2 naboru Wniosków o przyznanie stypendium (3 marca – 31 marca 2014 r.)

data publikacji: 02-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie trwa etap weryfikacji i podpisywania nadesłanych Umów Stypendialnych. Zgodnie z § 6 pkt 3-6 Regulaminu stypendialnego stypendium w kwocie 3 000,00 zł zostanie wypłacone w jednej transzy, w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Stypendialnej przez obie strony. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku WUP w Poznaniu.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista Rankingowa w ramach projektu ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' - II nabór

data publikacji: 13-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Oddział Projektów Własnych zakończył ocenę Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 172 Wnioski, co pozwoliło na wyłonienie 107 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 4 pkt 13 Regulaminu stypendialnego w przypadku osób, których Wnioski, w wyniku oceny otrzymały jednakową liczbę punktów pod uwagę zostaje wzięte kryterium dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w Rodzinie Ucznia. Pierwszeństwo w ww. przypadku ma Uczeń, którego rodzina posiada najniższy dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Formularze Umowy stypendialnej oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie przeznaczone do wypełnienia przez Ucznia pełnoletniego/Reprezentanta rekomendowanego do otrzymania stypendium WUP w Poznaniu prześle za pośrednictwem operatora pocztowego. Poprawnie wypełnione dokumenty należy wysłać na adres WUP w Poznaniu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ww. dokumentów

Załącznik: Lista rankingowa (.pdf)

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium w ramach drugiego naboru

data publikacji: 08-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach drugiego naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęły 172 Wnioski o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria w części A zostaną przekazane do oceny w części B. Każdy uczeń pełnoletni / Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w II kwartale 2014 r.

Zgodnie z § 10 pkt 6 Regulaminu stypendialnego Uczeń, który w trakcie trwania Projektu osiągnął pełnoletność zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym WUP w Poznaniu.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja dotycząca 1 naboru Wniosków o przyznanie stypendium (15 października – 15 listopada 2013 r.)

data publikacji: 08-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie trwa etap weryfikacji i podpisywania nadesłanych Umów Stypendialnych. Zgodnie z § 6 pkt 3-6 Regulaminu stypendialnego stypendium w kwocie 3 000,00 zł zostanie wypłacone w jednej transzy, w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Stypendialnej przez obie strony. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku WUP w Poznaniu.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium (po protestach) - ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 19-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów od oceny formalnej w ramach projektu „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” utworzono Listę osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drugi nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 03-03-2014

Termin składania Wniosków o przyznanie stypendium:
od 3 marca do 31 marca 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 448 Wniosków o przyznanie stypendium, z czego rekomendowanych do otrzymania dofinansowania zostało 393. Zgodnie z § 4 pkt 15 Regulaminu stypendialnego z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających kryteria (zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu stypendialnego) w stosunku do dostępnych środków w danym Roku szkolnym, decyzją Dyrektora WUP w Poznaniu ogłoszono drugi nabór Wniosków, obniżając wysokość średniej ocen do 4,75.

W ramach drugiego naboru do projektu wsparciem finansowym zostanie objętych 107 uczniów, którzy spełniają kryteria dostępu, zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu stypendialnego:

 1. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych);
 2. są Uczniami szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego;
 3. których średnia ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyniosła minimum 4,75 (UWAGA! Zmiana – wysokość średniej ocen uległa obniżeniu);
 4. na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskali minimum 2 oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Jeżeli przedmiot nie występuje na świadectwie szkolnym za rok 2012/2013 uwzględnia się ocenę z tego przedmiotu wyłącznie ze świadectwa
  za rok 2011/2012;
 5. dochód w Rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium tj. z roku 2012, nieprzekraczający dwukrotność progu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012, poz. 959) - 1 078,00 zł netto (2 x 539, 00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem Rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko niepełnosprawne (zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 1 246,00 zł netto (2 x 623,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1 078,00 zł netto lub 1 246,00 zł netto uniemożliwia otrzymanie stypendium;
 6. wraz z Wnioskiem, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu stypendialnego złożą wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu stypendialnego.

Dokumenty:

Zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu stypendialnego do Wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. (bez Instrukcji wypełnienia) – stanowiące załącznik nr 1 do Wniosku, w tym Oświadczenie o dziecku niepełnosprawnym (obowiązkowe tylko w przypadku gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko niepełnosprawne) zgodnie z § 2 pkt 4 e.
 2. IPREU, stanowiący załącznik nr 2 do Wniosku.
 3. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne Ucznia w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, zgodnie z § 1 pkt 16 i 17 Regulaminu stypendialnego (tzn. zdobycie statusu laureata lub finalisty w olimpiadach, konkursach i turniejach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim), potwierdzone za zgodność z oryginałem (zgodnie z § 1 pkt 21 Regulaminu stypendialnego).
 4. kopię świadectwa z zakończenia roku szkolnego 2012/2013, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zgodnie z § 1 pkt 21 Regulaminu sstypendialnego). Jeżeli dany przedmiot nie występuje na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2012/2013 należy załączyć kopię świadectwa za rok szkolny 2011/2012 potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Miejsce składania Wniosków o przyznanie stypendium:

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem – „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Św. Wawrzyńca 11 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego).

Kontakt:

Informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Uwaga!

Osoby, których Wnioski o przyznanie stypendium zostały rekomendowane do dofinansowania, zgodnie z listą rankingową z dnia 26 lutego 2014 r. dostępną na stronie internetowej WUP w Poznaniu: www.efs.wup.poznan.pl
nie mogą ponownie aplikować w ramach obecneg o naboru.

Osoby, których Wnioski o przyznanie stypendium nie przeszły pozytywnie procedury oceny formalnej i zostały odrzucone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie:

15 października – 15 listopada 2013 r.,
a spełniają, kryteria dostępu określone w § 2 pkt 4 Regulaminu stypendialnego,
mogą ponownie aplikować w ramach obecnego naboru.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin stypendialny

Informacja dotycząca zmian w Regulaminie stypendialnym

Lista rankingowa "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 26-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Oddział Projektów Własnych zakończył ocenę Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 448 Wniosków, co pozwoliło na wyłonienie 393 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Załącznik: Lista rankingowa

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 18-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 448 Wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria w części A zostaną przekazane do oceny w części B. Każdy uczeń pełnoletni / Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium.

Zgodnie z § 10 pkt 6 Regulaminu stypendialnego Uczeń, który w trakcie trwania Projektu osiągnął pełnoletność zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym WUP w Poznaniu.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w I kwartale 2014 r.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego