Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wizyty wspierające

Wizyty wspierające Projektodawców PO KL w ofercie RO EFS w województwie wielkopolskim

data publikacji: 06-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca do skorzystania w 2013 roku z oferty pięciu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczących usługi na terenie województwa wielkopolskiego w ramach posiadanej przez nie oferty wsparcia od 2012 r. – nowej usługi bezpłatnego doradztwa, tj. wizyty wspierającej.
Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji. Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań. Beneficjent nie ponosi kosztów wizyty wspierającej, jednakże jej przeprowadzenie odbywa się z inicjatywy Beneficjenta.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas wizyty wspierającej:

 • Prawidłowość rozliczeń finansowych;
 • Kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu;
 • Sposób rekrutacji uczestników projektu;
 • Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
 • Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
 • Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
 • Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem przeprowadzenia wizyty wspierającej należy skontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem EFS:

 • RO EFS Poznań, ul. Grudzieniec 64, tel. 61 842 20 02,
  adres e-mail: info_poznan@roefs.pl;
 • RO EFS Piła, ul. Grunwaldzka 2, tel. 67 215 54 34,
  adres e-mail: info_pila@roefs.pl;
 • RO EFS Kalisz, ul. Kresowa 30, tel. 62 757 03 63,
  adres e-mail: info_kalisz@roefs.pl;
 • RO EFS Konin, ul. Zakładowa 11, tel. 63 245 88 16,
  adres e-mail: info_konin@roefs.pl;
 • RO EFS Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel. 65 520 40 95,
  adres e-mail: info_leszno@roefs.pl.

Wizyty wspierające współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego