Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogólne założenia prac doktorskich stypendystów projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL – rok 2012/2013

data publikacji: 27-12-2013

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje bazę zawierającą ogólne założenia prac doktorskich, których autorami są stypendyści projektu.

Celem utworzenia bazy jest wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo- rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw poprzez upowszechnienie informacji o zakresie badań prowadzonych przez młodych naukowców.

Prace doktorskie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie sprawozdań, ankiet i ogólnych założeń prac doktorskich w ramach V edycji (2012/2013) projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"

data publikacji: 10-10-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt. c, d i e Umowy Stypendialnej każdy stypendysta / stypendystka ww. projektu zobowiązany/-a jest dostarczyć do WUP w Poznaniu ogólne założenia swojej pracy doktorskiej (streszczenie), Ankietę ewaluacyjną oraz Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że:

 1. streszczenie powinno zawierać opis zagadnień zawartych w pracy doktorskiej z uwzględnieniem ich wpływu na aktualny stan wiedzy oraz korzyści dla województwa wielkopolskiego wynikających z realizacji pracy, a także możliwości wykorzystania otrzymanych rezultatów. Opis pracy powinien zawierać nie więcej niż 6 000 znaków (ok. 2 strony A4) oraz być przejrzysty i zrozumiały dla odbiorcy, który nie jest zorientowany w przedmiotowej tematyce. 
  Do pobrania:
  Wzór streszczenia określający parametry techniczne (.doc) 
  Do streszczenia można dołączyć fotografię z własnym wizerunkiem lub fotografię przedmiotu powiązanego z pracą doktorską (konieczne jest podanie autora zdjęcia). Ogólne założenia prac doktorskich wszystkich stypendystów / stypendystek zostaną opublikowane na stronie internetowej WUP w Poznaniu. Opis pracy należy przesłać w terminie do 31 października 2013 r. w wersji elektronicznej w formie załączonego pliku w formacie .doc lub .docx na adres e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl. Ponadto w tym samym terminie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów” należy przesłać własnoręcznie podpisane oświadczenie dostępne do pobrania poniżej. 
  Do pobrania:
  Oświadczenie (.pdf) 
   
 2. wypełnioną Ankietę ewaluacyjną stanowiącą załącznik nr 7 do Regulaminu Stypendialnego należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów”) w terminie do 31 października 2013 r. 
  Do pobrania:

  Ankieta (.doc) 
   
 3. wypełnione Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu Stypendialnego należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów” w terminie do 31 października 2013 r. 
  Do pobrania:

  Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej (.doc)

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL, po wykorzystaniu oszczędności – stan na 23.08.2013 r.

data publikacji: 27-08-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały oszczędności umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnemu wnioskowi z listy rankingowej.

W związku z powyższym rekomendowany do dofinansowania został wniosek znajdujący się na pozycji 104 zaktualizowanej listy rankingowej (w załączeniu zaktualizowana lista).

Do pobrania:
Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – edycja 2012/2013, po wykorzystaniu oszczędności – stan na 23.08.2013 r.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL, po wykorzystaniu oszczędności

data publikacji: 20-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały oszczędności umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnym wnioskom z listy rankingowej.

W związku z powyższym rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski znajdujące się na pozycjach 102 i 103 zaktualizowanej listy rankingowej (w załączeniu zaktualizowana lista).

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL po zakończeniu procedury losowania

data publikacji: 09-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

W dniu 4 lipca 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się jawne losowanie wniosków, które otrzymały po 169 punktów.

W wyniku losowania ustalono pozycje przedmiotowych wniosków na liście rankingowej.

Łącznie rekomendowane do dofinansowania zostały 103 wnioski (w załączeniu lista rankingowa).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wystąpienia oszczędności zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego dofinansowanie otrzyma kolejny wniosek z listy rankingowej, który uzyskał największą liczbę punktów.

Do pobrania:

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 02-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę merytoryczną 392 wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (w załączeniu Lista rankingowa).

W roku akademickim 2012/2013 zaplanowano przydzielenie 100 stypendiów doktorantom / doktorantkom, których wnioski podczas oceny merytorycznej otrzymają najwyższą ilość punktów. Ze względu na oszczędności powstałe w projekcie WUP w Poznaniu przyzna łącznie 103 stypendia.

Wnioski znajdujące się na Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 98 włącznie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ze względu na równą ilość punktów otrzymanych przez wnioski znajdujące się na pozycjach od 99 do 106, zgodnie § 8 pkt 6 Regulaminu Stypendialnego odbędzie się jawne losowanie 5 wniosków (z poz. 99 – 106), które zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Do pobrania:

Losowanie

WUP w Poznaniu zawiadamia, że losowanie odbędzie się 4 lipca br. o godz. 10.00. w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 w budynku C, sala nr 111. W losowaniu mogą wziąć udział doktoranci, którzy w wyniku oceny merytorycznej otrzymali 169 punktów.

Ostateczna lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu po zakończeniu procedury losowania.

Co dalej? – informacja dla osób, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania

Osoby, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania tj. wnioski znajdujące się na Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 98 włącznie są zobligowane do:

 1. przesłania na adres pocztowy WUP w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem na kopercie „STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW” lub przekazania osobiście w Sekretariacie WUP w Poznaniu (pokój nr 11, budynek E, ul. Św. Wawrzyńca 11, 60-539 Poznań) wypełnionego Oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu Stypendialnego znajdującego się w zakładce Stypendia dla doktorantów - Regulamin Stypendialny na rok akademicki 2012/2013. Wypełniając Oświadczenie należy zwrócić uwagę, że dla każdego otrzymanego przez doktoranta świadczenia finansowanego ze środków publicznych należy wypełnić osobną tabelę wraz z oświadczeniem znajdującym się pod nią (w razie potrzeby wzór tabeli i oświadczeń należy skopiować odpowiednią ilość razy).
 2. przesłania na adres e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl danych niezbędnych do sporządzenia umowy stypendialnej:
  • numeru rachunku bankowego doktoranta/doktorantki, na który zostanie przekazane stypendium, 
  • adresu zamieszkania (jeśli inny niż wcześniej podany w dokumentach złożonych
   do WUP w Poznaniu):
   • ulica, nr domu/lokalu,
   • miejscowość zamieszkania,
   • kod pocztowy i poczta.

Po weryfikacji ww. oświadczeń pracownicy WUP w Poznaniu na bieżąco będą przygotowywali umowy stypendialne. Data podpisania każdej umowy będzie ustalana telefonicznie z każdą z osób, której wniosek został rekomendowany do dofinansowania.

UWAGA!
Deklaracja uczestnictwa w projekcie będzie podpisywana razem z Umową Stypendialną w siedzibie WUP w Poznaniu i nie należy jej przesyłać wcześniej!

Spotkanie informacyjne
dotyczące podwójnego finansowania

Wszystkie osoby, które mają pytania w zakresie wypełniania Oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania WUP w Poznaniu zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w siedzibie WUP w Poznaniu w budynku B, sala nr 55 przy ul. Św. Wawrzyńca 3, Poznań (wejście przez budynek A przy ul. Kościelnej 37) w dniu 5 lipca br. w godzinach: 9.00 – 11.30 i 13.00 – 14.30. Na spotkania nie obowiązują zapisy.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – zmiana Regulaminu Stypendialnego

data publikacji: 22-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z dniem 15 maja br. uległa zmianie treść Załącznika nr 5 Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania do Regulaminu Stypendialnego projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – ocena merytoryczna

data publikacji: 30-04-2013

                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o rozpoczęciu etapu oceny merytorycznej. 392 Wnioski o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożone w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i spełniające kryteria formalne zostały skierowane do oceny merytorycznej.
Przedmiotowa ocena przeprowadzana jest na podstawie § 6 Regulaminu Stypendialnego. Każdy Wniosek podlega ocenie dwóch ekspertów w zakresie, którego dotyczy oceniana praca naukowa, legitymujących się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.
W ramach projektu zostanie przyznanych 100 stypendiów o maksymalnej wartości 34 000,00 zł każde oraz wsparcie towarzyszące w postaci szkoleń dla uczestników projektu.
Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce Stypendia
dla doktorantów. 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – ocena formalna

data publikacji: 14-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2012 r. naboru Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do WUP w Poznaniu wpłynęło 410 wniosków.

Obecnie trwa ocena formalna przeprowadzana na podstawie Karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego. O wynikach oceny doktoranci zostaną poinformowani pisemnie.

Zgodnie z § 5 pkt 7 Regulaminu Stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna każdego wniosku będzie dokonywana przez dwóch ekspertów w zakresie, którego dotyczy oceniana praca naukowa, legitymujących się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.

W ramach projektu zostanie przyznanych 100 stypendiów o maksymalnej wartości 34 000,00 zł oraz wsparcie towarzyszące w postaci szkoleń dla uczestników projektu.

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce Stypendia
dla doktorantów.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stypendia dla doktorantów – wersja elektroniczna wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego

data publikacji: 15-01-2013

W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych aplikowaniem o stypendium i wsparcie towarzyszące w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyjaśnia, że zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu Stypendialnego wersja elektroniczna wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego powinna zawierać skan składanego w wersji papierowej wniosku oraz skany składanych w wersji papierowej wszystkich wymaganych załączników, tj. skany dokumentów wypełnionych i podpisanych. Przedmiotowe skany należy zapisać na płycie CD/DVD w osobnych plikach w formacie PDF. Płytę należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Imię i nazwisko, tytuł rozprawy doktorskiej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 4 pkt 8 Regulaminu Stypendialnego wersja pisemna wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną.

W przypadku wykrycia różnic wniosek zostaje odrzucony bez możliwości jego uzupełnienia, o którym mowa w § 5 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego.

Stypendia dla doktorantów – nabór wniosków

data publikacji: 28-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumenty

Zgodnie z § 4 Regulaminu Stypendialnego warunkiem ubiegania się o stypendium
i wsparcie towarzyszące jest złożenie przez doktoranta następujących dokumentów:

 1. Wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego – załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego (do pobrania: .doc); 
 2. zawodowego/naukowego curriculum vitae (CV), czytelnie (tzn. pełnym imieniem i nazwiskiem) podpisanego przez Wnioskującego, 
 3. oryginał zaświadczenia z jednostki organizacyjnej uczelni lub jednostki naukowej, wydany nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku, który:
  • potwierdza, że Wnioskujący jest uczestnikiem studiów doktoranckich w rozumieniu § 2 pkt 1 ppkt a Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać, na którym roku studiów jest obecnie Doktorant lub 
  • potwierdza wszczęcie przewodu doktorskiego Wnioskującego, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt b Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać datę otwarcia przewodu doktorskiego;
 4. wersji elektronicznej Wniosku zawierającej skan Wniosku oraz skany wszystkich ww. dokumentów. Muszą być one zapisane na płycie CD/DVD w osobnych plikach w formacie PDF. Płytę należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Imię i nazwisko, tytuł rozprawy doktorskiej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu Stypendialnego w trakcie oceny wniosku będą brane pod uwagę wyłącznie ww. dokumenty.

Termin

Wnioski można składać w terminie od 28 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. włącznie.

Miejsce składania wniosków

Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Stypendia dla doktorantów”:

 • osobiście w Sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu
  (budynek C, ul. Św. Wawrzyńca 3a, 60-539 Poznań);
  lub 
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (decyduje data wpływu Wniosku do WUP w Poznaniu).

Spotkanie informacyjne

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w dniu 8 stycznia 2013 r. w sali nr 55 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek B) w godzinach od 9:00 – 14:30 odbędą się spotkania (w podziale na grupy) dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Podczas spotkań zostaną przedstawione warunki ubiegania się o stypendium i wsparcie towarzyszące, w tym dokumenty niezbędne w procedurze aplikacyjnej. Udział w spotkaniach jest nieobowiązkowy.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 • 9:00 – 10:30 – I grupa 
 • 11:00 – 12:30 – II grupa 
 • 13:00 – 14:30 – III grupa

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej doktoranci@wup.poznan.pl do dnia 4 stycznia 2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedmiotowym spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Do pobrania:

Kontakt

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – nabór wniosków

data publikacji: 14-12-2012

                         


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o planowanym naborze wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dla doktorantek/doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków: od 28 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. włącznie.

Warunki ubiegania się o stypendium określa Regulamin Stypendialny, który zostanie udostępniony w dniu 28 grudnia 2012 roku na niniejszej stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37,60-537 Poznań, budynek A.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów będą udzielać pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem telefonu: 61 846 38 03.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.