Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej PO KL, w których trwa termin przyjmowania zgłoszeń

data publikacji: 05-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Priorytetu VII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w których trwa termin przyjmowania zgłoszeń:

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”
Tytuł projektu: Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. – 31.08.2012 r.
Grupa docelowa: 100 osób zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego (wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej); 180 przedstawicieli instytucji i organizacji prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego (wsparcie w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze).
Sposób rekrutacji uczestników: nabór ciągły 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; osoby będą kierowane z MOPS-u, GOPS-u, PUP-u, w których zostanie przeprowadzona akcja informacyjna na temat projektu (ogłoszenia w prasie, na stronach internetowych, ulotki, plakaty, informacje zamieszczone w siedzibach partnerów); 10 NGO zostanie poinformowanych na spotkaniach partnerstw lokalnych i zaproszonych do korzystania z doradztwa; 6 grup inicjatywnych partnerstw (akcja informacyjna wśród potencjalnych partnerów, mająca na celu zachęcenie do udziału w partnerstwie, konferencja rozpoczynająca projekt, wysyłanie zaproszeń do udziału drogą mailową, pocztową, telefonicznie); 180 pracowników instytucji NGO działających w obszarze wykluczenia społecznego (zaproszenia na konferencję, warsztaty i wizyty studyjne – droga mailowa).
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.09.2010 r. – 31.08.2012 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: Jędrzejewo 25, 64-713 Jędrzejewo; numer kontaktowy: tel. 664 992 329 

Nazwa Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Tytuł projektu: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Okres realizacji projektu: 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r.
Grupa docelowa: 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego – 80% osoby niepełnosprawne, 20% osoby pełnosprawne (wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń), 10 PES działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce (w zakresie usług); 40 instytucji rynku pracy, promocji i integracji społecznej (w zakresie tworzenia partnerstw i promocji ekonomii społecznej).
Sposób rekrutacji uczestników: rekrutacja prowadzona w sposób otwarty, kampania informacyjna (plakatowa, radiowa, TV, prasowa, strony www), osoby niepełnosprawne indywidualnie zapraszane do udziału w projekcie (na podstawie wywiadu pracowników socjalnych); rekrutacja PES prowadzona na podstawie analizy potrzeb i oceny warunków sprzyjających rozwojowi PES, deklaracji dalszego rozwoju.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo; numer kontaktowy: tel. 602 412 657 

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni
Tytuł projektu: Działamy razem 3
Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.
Grupa docelowa: 50 NGO lub/i związków porozumień NGO zarejestrowanych i działających na terenie Wielkopolski, nie prowadzących działalności gospodarczej, reprezentowanych przez 150 osób (średnio 3 osoby/NGO).
Sposób rekrutacji uczestników: informacja o projekcie wysyłana listownie, e-mailem, zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta, ogłoszenia w prasie, spotkania rekrutacyjne.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Bukowska 26/1, 60-811 Poznań; numer kontaktowy: tel. 61 667 53 49 

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Tytuł projektu: WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II
Okres realizacji projektu: 31.03.2012 r. – 31.12.2014 r.
Grupa docelowa: 400 osób zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego, zainteresowanych działalnością PES (w zakresie szkoleń i doradztwa obejmujących zakładanie i prowadzenie PES), PES mających siedzibę/oddział na terenie województwa wielkopolskiego (w zakresie wsparcia informacyjno-doradczego obejmującego m.in. prawo, księgowość, marketing, promocję). O wsparcie finansowe mogą ubiegać się max. 72 osoby spełniające łącznie kryteria: zamieszkujące teren województwa wielkopolskiego, zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej, nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie min.12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w wieku 18-60 kobiety i 18-65 mężczyźni.
Sposób rekrutacji uczestników: rekrutacja otwarta, prowadzona poprzez ogłoszenia w internecie, e-mailing do pełnomocników ds. współpracy z NGO, PUP, OPS, SpS, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, kontakt telefoniczny, plakaty, ulotki, kontakt bezpośredni głównie podczas spotkań promocyjnych w gminach.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.05.2012 r. – 31.12.2014 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań; numer kontaktowy: tel. 506 144 856 

Nazwa Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Tytuł projektu: Samodzielni w Ekonomii Społecznej
Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.
Grupa docelowa: 80 osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego
(w zakresie doradztwa, szkoleń i uzyskania dotacji na założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej), ok. 10 PES działających na rzecz osób niepełnoprawnych z Wielkopolski
(w zakresie usług), ok. 15 lokalnych partnerstw (w zakresie wsparcia ich funkcjonowania i pomocy dla spółdzielni socjalnych). Grupa docelowa wybrana została w toku konsultacji projektu z przedstawicielami instytucji rynku pracy.
Sposób rekrutacji uczestników: rekrutacja prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji, równocześnie kampania informacyjna (radiowa, TV, prasowa, strony www), formularze rekrutacyjne zawierają informacje pozwalające ocenić kryteria udziału w projekcie i informacje na temat planowanej spółdzielni socjalnej; rekrutacja PES prowadzona na podstawie analizy potrzeb i oceny warunków sprzyjających rozwojowi PES, deklaracji dalszego rozwoju.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo; numer kontaktowy: tel. 602 412 657.

Nazwa Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-kurs” Sp. z o.o.
Tytuł projektu: NOWY START
Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.
Grupa docelowa: 40 osób fizycznych (w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn) zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego uprawnionych do zakładania spółdzielni socjalnych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych - z wyłączeniem osób, które prowadziły/zawiesiły działalność lub były członkami spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób fizycznych, które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych za założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
Sposób rekrutacji uczestników: Nabór będzie miał charakter otwarty, osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane będą do wypełnienia formularza rekrutacyjnego; w ocenie formularza punktowane będą: pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej, szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej, umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych, posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie w kontekście planowania działalności gospodarczej, przynależność do grup priorytetowych (kobiety oraz osoby z terenów wiejskich); ponadto elementem rekrutacji będzie rozmowa z psychologiem zawodowym, który dokona wstępnej weryfikacji predyspozycji kandydata w oparciu o test kompetencji (ocena czy istnieją dysfunkcje stanowiące przeszkody w podjęciu uczestnictwa w projekcie); rekrutacja zostanie poprzedzona akcją promocyjno-informacyjną (kolportaż materiałów promocyjnych w tramwajach, PUP-ach, jednostkach sektora ekonomii społecznej, lokalnych parafiach, informacje w bezpłatnej prasie). Informacja o rekrutacji wraz z regulaminem oraz formularzem rekrutacyjnym zostanie podana do publicznej wiadomości 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem. Wszystkie informacje dotyczące form wsparcia oraz kryteriów wyboru uczestników będą na bieżąco umieszczane na stronie projektu oraz w biurze projektu.
Termin przyjmowania zgłoszeń: I i II cykl – listopad 2012, III i IV cykl – luty 2013
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Glebowa 12a, 61-312 Poznań; numer kontaktowy: tel. 61 825 02 78

Nazwa Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”
Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa:

  1. 280 osób fizycznych (w tym: 55 % kobiet), zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Wielkopolsce, w wieku aktywności zawodowej, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niezatrudnione (w tym: 7 % nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych oraz 6 % osób niepełnosprawnych) wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej 1 powodu, o którym mowa w art. 7 ust. o pomocy społecznej (ubóstwo, niepełnosprawność), w tym 80 osób w zakresie ścieżki doradztwa, szkoleń i uzyskania dotacji na założenie/prowadzenie spółdzielni socjalnej i 200 osób w zakresie doradztwa i/lub szkoleń w kierunku zdobycia wiedzy/umiejętności potrzebnych do założenia/prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.
  2. 20 osób zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Wielkopolsce, w wieku aktywności zawodowej, osoby zatrudnione – przedstawiciele osób prawnych o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ust. o spółdzielniach socjalnych z siedzibą w Wielkopolsce, w zakresie ścieżki doradztwa, szkoleń i uzyskania dotacji na założenie/prowadzenie spółdzielni socjalnej.
  3. 60 Podmiotów Ekonomii Społecznej z Wielkopolski, (SPS, przedsiębiorstwa społeczne, NGO, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ust. o pożytku publicznym) w tym ok. 50 % prowadzących działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) - w zakresie usług i/lub szkoleń i/lub doradztwa.
  4. Jednostki Samorządu Terytorialnego/Instytucje Rynku Pracy i Polityki Społecznej/biznes/media z Wielkopolski - członkowie utworzonych w projekcie 14 partnerstw (publiczno – prywatnych -społecznych), w zakresie promocji Ekonomii Społecznej i rozwoju partnerstw z subregionu kaliskiego.

Sposób rekrutacji uczestników: Rekrutacja prowadzona będzie na terenie subregionu kaliskiego w powiatowych punktach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w okresie I – II 2013 roku, zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym, równocześnie z kampanią informacyjną. Formularze rekrutacyjny zawiera informacje pozwalające ocenić formalne kryteria udziału w projekcie i informacje o planowanej spółdzielni socjalnej. Formularze przyjmowane będą w biurze projektu. Specjalista merytoryczny zweryfikuje formularz rekrutacyjny oraz przekaże komisji rekrutacyjnej, która oceni je pod kątem pomysłu na spółdzielnie socjalną (na tym etapie można uzyskać max. 60 pkt). Zostanie utworzona lista, z której najlepsze osoby zostaną zakwalifikowane do II etapu - testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.12.2012 r. – 30.06.2015 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo; numer kontaktowy: tel. 602 412 657

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
Tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Pilskiego”
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa:

  1. 700 osób (420 kobiet i 280 mężczyzn), zaangażowanych w działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej.
  2. 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) bezrobotnych wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem społecznym z min. 1 powodu, o którym mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Subregion Pilski, planujących założenie spółdzielni socjalnych (z wyjątkiem osób, które posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).
  3. 350 Podmiotów Ekonomii Społecznej z Wielkopolski, (SPS, przedsiębiorstwa społeczne, NGO, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o pożytku publicznym) nieprowadzących działalności gospodarczej z jednostkami organizacyjnymi w Subregionie Pilskim.
  4. 10 jednostek samorządu terytorialnego i ich 20 pracowników (12 kobiet i 8 mężczyzn) w zakresie wsparcia partnerstw.
  5. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i jego 5 pracowników, który zostanie założony w ramach projektu w zakresie poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania)

Sposób rekrutacji uczestników: Rekrutacja ciągła: plakaty w powiatowych urzędach pracy, miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, urzędach, sklepach, bibliotekach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, spotkania bezpośrednie z podmiotami ekonomii społecznej, podstrona internetowa projektu. Osoby zaangażowane w działalność podmiotów ekonomii społecznej/jednostek samorządu terytorialnego: kryteria kwalifikacyjne – wolontariusz / pracownik podmiotu ekonomii społecznej / jednostki samorządu terytorialnego, płeć, dostarczenie formularzy zgłoszeniowych; kryteria selekcji – przychód <17 tys. +5 pkt., liczba zatrudnionych <3 +5 pkt.
Bezrobotni wykluczeni społecznie / zagrożeni wykluczeniem społecznym: rekrutacja w oparciu o Regulamin rekrutacji + formularz zgłoszenia + kartę oceny formularza rekrutacyjnego zatwierdzonych przez WUP Poznań. Termin, formularz i regulamin rekrutacji będą podane do publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed naborem. Czas trwania rekrutacji: 30 dni. ETAPY: I. ocena kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych (weryfikacja statusu bezrobotnych i przesłanek wykluczenia społecznego, tj. posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej, długotrwale bezrobotnej, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub kobiety samotnie wychowujące dzieci) i kompletności dokumentacji; II. Ocena formularza, każdy formularz oceniany będzie przez 2 członków komisji – Komisja rekrutacyjna (doradca zawodowy, kierownik, asystent). Kryteria oceny: pomysł 0-10 pkt., zasoby (kapitałowe, materiałowe) 0-10., kwalifikacje zgodnie z profilem spółdzielni socjalnej 0-5 pkt., wydatki 0-10 pkt. (ogółem 35 pkt., wymaganie min. 21 pkt., by przejść do etapu III). III. Test kompetencji – max 10 pkt. do projektu zostaną przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, utworzona zostanie lista rezerwowa. Przewidziano procedurę odwoławczą dla bezrobotnych planujących założenie spółdzielni socjalnych.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań; numer kontaktowy: tel. 061 853 36 97

Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
Tytuł projektu: „Koniński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa:
1) osoby fizyczne oraz podmioty, o których mowa w art.4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/ lub prowadzenia działalności w ES, w tym Spółdzielni Socjalnej,
2) PES, IRP, IPS, JST oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w promocji ES i zatrudnieniu w ES i rozwoju partnerstwa,
3) osoby, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych oraz inne osoby fizyczne, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
4) podmioty o których mowa w art.4 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych,
5) Spółdzielnie Socjalne,
6) Instytucje Wsparcia Ekonomii Społecznej,
które posiadają jednostki organizacyjne na obszarze subregionu konińskiego (ww. podmioty) lub uczą się/ pracują/ zamieszkują na obszarze subregionu konińskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (wyżej wymienione osoby fizyczne), a w przypadku osób bezdomnych przebywają one na obszarze subregionu konińskiego. Projekt obejmuje 400 osób fizycznych (240 kobiet,160 mężczyzn), w tym 170 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (102 kobiet i 68 mężczyzn) zgodnie z definicją POKL, co wynika ze statystyk wsparcia uczestników projektu (dalej: UP) WOES prowadzonego na terenie subregionu konińskiego, który wskazuje duże zapotrzebowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznych w zakresie ekonomii społecznej (ok. 42% UP w WOES - subregionu konińskiego), w tym m.in. bezrobotnych (25% szczególnie niekorzystnych sytuacji bezrobotnych w subregionu konińskiego i statystyce WOES) i osób niepełnosprawnych (mniej niż 10% UP w WOES). Pozostali uczestnicy projektu to osoby nieaktywne zawodowo (30% UP w WOES- subregionu konińskiego) i osoby zatrudnione.
Na podstawie statystyk WOES przewiduje się, że 50% docelowych podmiotów ekonomii społecznej stanowić będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą-mikroprzedsiębiorstwa.
Sposób rekrutacji uczestników: Rekrutacja będzie prowadzona w sposób transparentny i otwarty, z poszanowaniem zasad równych szans przez Specjalistę ds. ekonomii społecznej w ramach:
1) zad.1 (OWES)- ciągłe (II.2013-V.2015) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych, weryfikacja zgodności z grupą docelową (formalna: zamieszkanie/ siedziba, grupa społeczno- zawodowa j.w., forma prawna działalności) i merytoryczna w zakresie grup uprzywilejowanych: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i kobiet), konsultacje, ścieżki wsparcia;
2) zad.2 (DOTACJE) (IV-V.2013 i VIII-IX.2013) prowadzone zgodnie z regulaminem rekrutacji: opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej, przyjmowanie i weryfikacja formalna (osoby fizyczne wykluczone społecznie i osoby prawne zgodnie z ustawą o Spółdzielniach Socjalnych, brak wpisu do CEIDG i KRS min. 12 miesięcy przed przystąpieniem, zamieszkanie/ siedziba w subregionie konińskim) i merytoryczna (ocena planowanej spółdzielni socjalnej), formalna rekrutacja, zwołanie i obrady Komisji Rekrutacyjnej, ogłoszenie listy 72 uczestników projektu, odwołania. Planuje się utworzyć listy rezerwowe dla 14 osób= 20% uczestników projektu (DOTACJE - kryteria j.w.), a następnie podpisanie umów z zakwalifikowanymi uczestnikami projektu. W przypadku sytuacji problemowej planuje się dodanie działań animacyjnych grup inicjatyw i środowiska lokalnego podmiotu ekonomii społecznej.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
1) zad.1 (OWES)- (II.2013-V.2015)
2) zad.2 (DOTACJE)- (IV-V.2013 i VIII-IX.2013)
Dane kontaktowe Beneficjenta:
ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań , numer kontaktowy: tel. 61 887 11 66

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Tytuł projektu: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa:
1) 585 osób fizycznych, w tym 285 zagrożonych wykluczeniem społecznym, 324 kobiety, z subregionu poznańskiego – wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej, minimum 55 otrzyma dotację i wsparcie pomostowe na założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej. Projekt skierowany szczególnie do kobiet długotrwale bezrobotnych.
2) 4 podmioty ekonomii społecznej z subregionu poznańskiego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych otrzymają dotacje na zatrudnienie 10 osób w dwóch spółdzielniach socjalnych.
3) 450 osób z podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, podmioty określone w art. 4 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, organizacje pozarządowe oraz podmioty z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej – dostęp do szkoleń, doradztwa i usług w projekcie). 1 podmiot ekonomii społecznej, w zależności od potrzeb, może korzystać ze szkoleń, doradztwa i usług.
4) 100 osób z 50 instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej – promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
5) Jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, mediów oraz instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych z subregionu poznańskiego w zakresie budowy partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (150 osób) i promocji ekonomii społecznej.

Sposób rekrutacji uczestników: Rekrutacja będzie przeprowadzona bezstronnie i przejrzyście, poprzedzona kampanią informacyjną oraz opracowaniem dokumentów rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna utworzy listy rankingowe po ocenie potencjału kandydatów oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Umowy zostaną podpisane w 75 osobami na wsparcie szkoleniowo-doradcze. Rekrutacja będzie poprzedzona spotkaniami informacyjnymi w powiatach poznańskim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, średzkim, śremskim, obornickim, szamotulskim, nowotomyskim, grodziskim, międzychodzkim. Będzie trwała przez cały okres trwania projektu poprzez promocję, będzie zgodna z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Usługi – informacje o rekrutacji na stronach internetowych Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, wysyłane mailem, na portalach lokalnych i regionalnych. Zgłoszenia przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy oraz opis potrzeby wsparcia.
Szkolenia, doradztwo – informacje na stronach internetowych Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, wysyłane mailem, na portalach lokalnych i regionalnych, w prasie lokalnej i wojewódzkiej, udzielane przez pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych oraz na forum wielkopolskich ośrodków pomocy społecznej. Zgłoszenia przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – rekrutacja wewnętrzna, podstawowym kryterium będzie motywacja.
Promocja – zorganizowanie konferencji, spotkanie instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej – zaproszenia wysyłane pocztą oraz mailem, decyduje kolejność zgłoszeń. Zorganizowanie konkursu – informacje wysyłane mailem do grupy docelowej, zwycięzców wyłoni kapituła. Gala – zaproszenia wysyłane mailem, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.01.2012 r. – 30.06.2015 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta: ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań; numer kontaktowy: 061 668 23 01.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Tytuł projektu: „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa:
osoby uczące się/ pracujące/ zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym, osoby bezdomne przebywające w województwie wielkopolskim, podmioty mające jednostkę organizacyjną w Wielkopolsce.
1) 150 podmiotów ekonomii społecznej (Spółdzielnie Socjalne, podmioty z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych, organizacje pozarządowe (NGO) oraz podmioty z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, CIS, KIS, ZAZ, WTZ, korzystające z szkoleń, doradztwa, usług w projektach), łącznie 280 ich przedstawicieli;
2) 100 osób fizycznych (szkolenia, doradztwo, na potrzeby prowadzenia/ zakładania działalności w sektorze ekonomii społecznej);
3) 40 Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej, Jednostek Samorządu Terytorialnego (w obszarze promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w ekonomii społecznej, rozwoju partnerstwa), łącznie 70 ich przedstawicieli;
4) 1 Instytucja Wsparcia Ekonomii Społecznej (IWES)- w zakresie poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania.
Sposób rekrutacji uczestników:
Rekrutacja bieżąca:
1. PES - podmioty ekonomii społecznej (60% kobiet)- informacja na www. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP (Lidera) i Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (Partnera), mailem (baza 1400 instytucji), portale lokalne i regionalne, pełnomocnicy ds. NGO, forum wlkp. OPS, ogłoszenia w prasie (raz na kwartał). Formalne zgłoszenia na usługi, doradztwo, szkolenia (wybór: 1. diagnoza potrzeb, 2. kolejność zgłoszeń).
2. Osób fizycznych (60% kobiet)- spoty radiowe, współpraca z OPS. Otwarty nabór. Formularz rekrutacyjny (informacje dotyczące kryteriów udziału: miejsce zamieszkania, status zawodowy z art. 4 ust. 1 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych, nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). Regulamin i formularz rekrutacyjny zgodne z zasadami IZ dotyczącymi wsparcia Spółdzielni Socjalnych w 7.2.2 z 06.02.12 r. Osoby przedstawiają: opis działań planowanej Spółdzielni Socjalnej, formularz rekrutacyjny; ocenia 3 osobowa komisja (doradca zawodowy, koordynator konsultant Spółdzielni Socjalnej). Dodatkowo test kompetencji (doradca zawodowy). Zgłoszenia w siedzibie Beneficjenta i OPS. Wybór: opis Spółdzielni Socjalnej, predyspozycje do prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Lista rezerwowa - dobór przez konsultanta Spółdzielni Socjalnej. Wyniki na www. II etap - powołanie Komisji Oceny Biznesplanu.
3. Instytucje Rynku Pracy (IRP), Instytucje Promocji i Integracji Społecznej (IPiIS), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) (70% kobiet)– spotkania, forum, wydarzenia, ogłoszenia: w prasie, portale lokalne, pełnomocnicy ds. NGO, forum wlkp. OPS, mail, kontakty animatora. Konferencja (zaproszenia). Kryterium: Instytucje Rynku Pracy (IRP), Instytucje Promocji i Integracji Społecznej (IPiIS) z subregionu leszczyńskiego, kolejność zgłoszeń. Cykl animatorów partnerstw, wybór animatora (rozmowy z kandydatami, predyspozycje indywidualne), www., maile. Listy rezerwowe- wybór animatorów.
4. Instytucja Wsparcia Ekonomii Społecznej (IWES)- dobór ekspertyzy merytorycznej, diagnoza potrzeb, potencjału.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Dane kontaktowe Beneficjenta:
Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, numer kontaktowy: 65 5207886