Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakończenie działalności sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

data publikacji: 18-03-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż z dniem 31 grudnia 2014 roku sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyła swoją działalność. Usługi informacyjne, które dotychczas świadczone były przez Regionalne Ośrodki EFS, takie jak m.in.:

 • konsultacje na etapie przygotowywania projektów EFS,
 • pomoc w rozliczaniu projektu współfinansowanego z EFS na etapie jego realizacji,

aktualnie znajdują się w ofercie bezpłatnych usług sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (sieć PIFE) w ramach funkcjonującego Systemu informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dostępne są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Punkty Informacyjne.

Działalność RO EFS

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego istnieją, aby wspierać potencjalnych projektodawców w przygotowaniu dobrych projektów, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby zarówno na poziomie środowisk lokalnych, jak i w szerszym kontekście - na poziomie regionów. Ośrodki oferują projektodawcom pomoc od strony technicznej, jak i merytorycznej zarówno na etapie przygotowania projektu, jak i podczas jego realizacji, już po otrzymaniu dofinansowania. Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna.

Zadania Regionalnych Ośrodków EFS:

 • wspieranie rozwoju lokalnego poprzez inicjowanie i rozwój partnerstw na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz inicjowanie działań identyfikujących lokalnych liderów, aktywizujących lokalne instytucje i organizacje,
 • pomoc w diagnozowaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym/regionalnym i dostosowywanie działań w taki sposób, aby skutecznie przeciwdziałać tym problemom,
 • wspieranie powstawania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS: od pomysłu poprzez złożenie wniosku, aż do rozliczenia projektu poprzez szkolenia i doradztwo dla projektodawców,
 • szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia projektów (w tym np. zarządzanie projektem, monitoring, kontrola finansowa) prowadzone przez akredytowanych trenerów,
 • specjalistyczne szkolenia dotyczące problematyki związanej ze wsparciem EFS (np. rynek pracy, aktywizacja zawodowa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształcenie ustawiczne, przedsiębiorczość).

Kto może skorzystać z oferty RO EFS?

Adresatami działań są wszyscy potencjalni projektodawcy, występujący o dofinansowanie w ramach EFS, którzy mają siedzibę lub oddział w zasięgu działania Regionalnego Ośrodka EFS, jak również przedstawiciele organizacji i instytucji, które planują na tym terenie realizować swój projekt. W województwie wielkopolskim działa pięć Regionalnych Ośrodków EFS: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. 

Dane kontaktowe Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce znajdują się na Mapie interaktywnej RO EFS zamieszczonej w zakładce poniżej.

Wizyty wspierające w ofercie RO EFS w województwie wielkopolskim

data publikacji: 02-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ofercie pięciu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczących usługi na terenie województwa wielkopolskiego w ramach posiadanej przez nie oferty wsparcia pojawiła się nowa usługa bezpłatnego doradztwa, tj. wizyta wspierająca.

Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji. Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań. Beneficjent nie ponosi kosztów wizyty wspierającej, jednakże jej przeprowadzenie odbywa się z inicjatywy Beneficjenta.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas wizyty wspierającej:

 • Prawidłowość rozliczeń finansowych; 
 • Kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu; 
 • Sposób rekrutacji uczestników projektu; 
 • Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; \
 • Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; 
 • Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; 
 • Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.