Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL - aktualizacja Listy osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania

data publikacji: 05-10-2012

W związku z pozytywnie rozpatrzonym protestem zaktualizowana została Lista osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Do pobrania:


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL - aktualizacja listy rankingowej

data publikacji: 20-09-2012

W związku z pozytywnie rozpatrzonymi protestami zaktualizowana została Lista rankingowa, w tym Lista rezerwowa oraz Lista osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Do pobrania:

  1. Lista osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (.pdf).

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na konferencję w ramach projektu systemowego pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL - podsumowanie IV edycji

data publikacji: 20-09-2012

                          

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na Konferencję,
która odbędzie się dnia 28 września 2012 r.
Miejsce: World Trade Center Poznań Sp. z o.o.,
ul. Bukowska 12, Poznań

Harmonogram konferencji:

10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 - 10:25 Powitanie uczestników konferencji
10:25 - 11:00 Przedstawienie zrealizowanego projektu
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 12.15 Omówienie głównych założeń kolejnej edycji projektu systemowego
pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególni uzdolnionych”
12.15 - 12:30 Przerwa
12:15 - 13:15 Konsultacje dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów w ramach kolejnej edycji projektu ( w tym Wniosku o przyznanie stypendium)
13:15 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 26 września 2012 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Oddział Projektów Własnych
tel. 61 846 38 01

Do pobrania:

Lista osób rekomendowanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa w ramach projektu "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 09-07-2012

                          

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 1028 wniosków, z czego 883 wnioski były poprawne pod względem formalnym, natomiast 145 odrzucono jako niespełniające kryteriów formalnych.

W wyniku oceny została utworzona lista rankingowa, w tym lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium: miejsca od 1-500 oraz lista rezerwowa: miejsca od 501-882 (załącznik nr 1).

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, że kolejność osób, które w wyniku oceny uzyskały 4 pkt. ustalono zgodnie z § 4 ust 13 Regulaminu Stypendialnego.

Wszystkie osoby znajdujące się na liście rankingowej zostaną poinformowane o wynikach oceny w formie pisemnej, ponadto do osób rekomendowanych do dofinansowania zostaną wysłane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy stypendialnej.

W wyniku rozpatrzonych protestów utworzono listę stypendystów rekomendowanych do otrzymania stypendium (załącznik nr 2).

Do pobrania:

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana terminu realizacji projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 03-07-2012

                          

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym, wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu stypendialnego (Aneks do Regulaminu stypendialnego stanowi załącznik nr 1). Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminu wydatkowania stypendium do dnia 15 listopada 2012 r.

Ponadto, do Umowy stypendialnej dołączono Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepobieraniu stypendium finansowanego ze środków publicznych (Umowa stypendialna stanowi załącznik nr 2).

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne (np. dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział w konkursach, olimpiadach itp.) oraz dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia ww. dokumentów do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium.

W związku z powyższym do WUP w Poznaniu nie należy przesyłać oryginałów oraz kopii dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w ramach otrzymanego stypendium (np. faktur VAT, rachunków itp.).

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 13-06-2012

                          

W związku z dużym zainteresowaniem projektem do WUP w Poznaniu wpłynęło 1028 wniosków o przyznanie stypendium. Spośród wszystkich złożonych wniosków 375 zostało odesłanych do uzupełnienia zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu stypendialnego. WUP w Poznaniu informuje, że uzupełnione wnioski podlegają ponownej weryfikacji, co wpływa na wydłużenie procedury oceny.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny każdego Wniosku o przyznanie stypendium uczeń pełnoletni lub Reprezentant ucznia niepełnoletniego zostanie poinformowany pisemnie.

Ogłoszenie listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium, w tym listy wniosków rekomendowanych  do dofinansowania,  planowane jest w II kwartale 2012 r.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL a podatek dochodowy

data publikacji: 19-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznawane w ramach projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) są wolne od podatku dochodowego. W związku z powyższym WUP w Poznaniu nie ma obowiązku wystawiania informacji o wysokości wypłacanego stypendium w celu rozliczenia się z osiąganych dochodów z właściwym urzędem skarbowym (PIT 8S).

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL – ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 21-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku naboru Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęły 1026 Wnioski o przyznanie stypendium.

Obecnie trwają prace nad oceną formalną Wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium uczeń pełnoletni lub Reprezentant ucznia niepełnoletniego zostanie poinformowany pisemnie.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 20-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od dnia 20 października do dnia 10 listopada 2011 r. włącznie.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.