Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o programie

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) został opracowany zgodnie z wytycznymi Rady UE (Rozporządzenie Rady nr 1260/99/WE) wprowadzającymi ogólne przepisy funduszy strukturalnych.

Głównym celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu. W ramach ZPORR realizowane są trzy priorytety, z których drugi obejmuje rozwój zasobów ludzkich.

Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma realizacja Działań mających na celu reorientację zawodową pracowników zanim staną się bezrobotnymi oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Realizacja Priorytetu jest powiązana z Działaniami realizowanymi w ramach Priorytetu 3 "Rozwój lokalny", w szczególności z inwestycjami na obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów.

Priorytet II

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W ramach tego priorytetu realizowane będą następujące Działania:

 •  2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
  i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
 •  2.2 Wyrównania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
 •  2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,
 •  2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
 •  2.5 Promocja przedsiębiorczości.

Dokumentem opracowanym zgodnie z zasadami programowania Funduszy Strukturalnych jest Uzupełnienie ZPORR, które zawiera dokładne i usystematyzowane opisy Działań oraz szczegółowe informacje dotyczące: celów Działań, sposobów ich realizacji, opisu kryteriów wyboru projektów, typu beneficjentów końcowych, wielkości i form pomocy, poziomu współfinansowania projektów z uwzględnieniem udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków publicznych, wskaźników monitorowania oraz trybu rozpatrywania wniosków.

Instytucją odpowiedzialną na szczeblu centralnym za zarządzanie ZPORR jest Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, we właściwym zakresie Urząd Marszałkowski oraz Samorząd Województwa, którym powierzona jest część funkcji na poziomie regionalnym. Beneficjentem Końcowym (Instytucją Wdrażającą) Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 II Priorytetu ZPORR są Wojewódzkie Urzędy Pracy. Ostateczni Odbiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia składają w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Poszczególne Działania w ramach których projektodawca ubiega się o środki, skierowane są do sprecyzowanej docelowej grupy odbiorców.

Wojewódzkie Urzędy Pracy, jako Beneficjenci Końcowi odpowiedzialne są między innymi za:

 1. Ogłaszanie konkursów,
 2. Przyjmowanie wniosków od potencjalnych ostatecznych odbiorców,
 3. Powoływanie i organizacja prac Komisji Oceny Projektów,
 4. Weryfikacja formalna i ocena merytoryczna składanych wniosków,
 5. Wybór projektów, 
 6. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu z ostatecznymi odbiorcami,
 7. Zapewnienie środków finansowych na realizację działania
 8. Przygotowywanie i przedkładanie Wojewodzie, jako dysponentowi części budżetowej, zapotrzebowania na środki współfinansowania krajowego,
 9. Weryfikacja i poświadczanie wniosków o płatność, otrzymanych od ostatecznych odbiorców, wypłata dotacji oraz jej rozliczanie.

Instytucją odpowiedzialną na szczeblu centralnym za zarządzanie ZPORR jest Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, we właściwym zakresie Urząd Marszałkowski oraz Samorząd Województwa, którym powierzona jest część funkcji na poziomie regionalnym. Beneficjentem Końcowym (Instytucją Wdrażającą) Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 II Priorytetu ZPORR są Wojewódzkie Urzędy Pracy. Ostateczni Odbiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia składają w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Poszczególne Działania w ramach których projektodawca ubiega się o środki, skierowane są do sprecyzowanej docelowej grupy odbiorców.