Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o programie

Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) jest jednym z pięciu sektorowych programów realizujących założenia Narodowego Planu Rozwoju. Głównym celem SOP RZL jest budowa nowoczesnego, opartego na wiedzy społeczeństwa, poprzez wypracowanie odpowiednich ścieżek kształcenia, szkolenia i pracy, a tym samym stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju zasobów ludzkich. Pozostałe cele programu koncentrują się na wspieraniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju przedsiębiorczości, czy też inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.

Beneficjentami końcowymi programu są instytucje (publiczne i niepubliczne) związane z rynkiem pracy, samorządy, placówki edukacyjne i partnerzy społeczni. Osoby fizyczne otrzymują pomoc jako beneficjenci pośredni poprzez możliwość korzystania z podniesionego standardu usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

W ramach SPO RZL realizowane są następujące priorytety:

 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 3. Pomoc techniczna

Na działania realizowane w ramach SPO RZL na lata 2004-2006 zaplanowana została kwota 1 960 110 928 €.

W ramach SPO RZL Instytucją Zarządzającą jest Departament Zarządzania EFS (DZF) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Działania wdrażane przez WUP

Pomoc techniczna

Środki z pomocy technicznej w ramach SPO RZL przeznaczone są dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest uprawnionym beneficjentem / projektodawcą dla trzech Działań 3.1, 3.2 i 3.3 w ramach priorytetu III SPO RZL.

Cel

Podstawowym celem pomocy technicznej w ramach SPO RZL jest zapewnienie wsparcia dla prawidłowego zarządzania oraz promocji EFS, poprzez:

 • zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu SPO RZL,
 • zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów z prawem unijnym i politykami wspólnotowymi,
 • zorganizowanie systemu informacji i promocji operacji SPO RZL,
 • jak również zapewnienie Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej, iż środki wspólnotowe są właściwie zarządzane.

Typy projektów

Dla zapewnienia odpowiedniej realizacji opisanych celów pomoc techniczna w ramach SPO RZL nakierowana jest na:

 • wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli SPO RZL,
 • wsparcie procesu ewaluacji łącznie z opracowywaniem studiów, analiz oraz ekspertyz, dotyczących wykorzystywania środków EFS,
 • promowanie i ustanowienie systemu bieżącej informacji o EFS (w szczególności SPO RZL),
 • dostarczanie informacji wszystkim potencjalnym odbiorcom pomocy z EFS o projektach, które kwalifikują się do realizacji w ramach SPO RZL.

Pomoc techniczna obejmuje trzy Działania

 1. Wsparcie zarządzania SPO RZL,
 2. Informacja i promocja działań SPO RZL,
 3. Zakup sprzętu komputerowego.