Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) jest podstawowym programem stworzonym w celu zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych Wielkopolski, a tym samym mający wpływ na poprawę konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech gospodarczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych regionu. Podstawowe obszary działania to innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, społeczeństwo informacyjne, energia, środowisko, transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Na program składa się 9 osi priorytetowych podzielonych na poszczególne działania oraz poddziałania. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota przeznaczona na jego finansowanie wynosi 2,4 mld euro.

Od 1 stycznia 2017r., na podstawie Uchwały nr 3060/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 grudnia 2016r., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy” - Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne” - Działanie 7.1 „Aktywna integracja”.

Więcej szczegółowych informacji na temat WRPO 2014+ (w tym m.in. dokumenty programowe, ogłoszenia o naborach wniosków oraz informacje o ich wynikach) można znaleźć na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

O programie/Aktualności