Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

XV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego

data publikacji: 02-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 16 czerwca 2014 roku odbędzie się XV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

XIV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego

data publikacji: 31-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 18 listopada 2013 roku odbędzie się XIV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

XIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego

data publikacji: 11-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku odbędzie się XIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Zamknięcie naboru, wyłonienie przedstawicieli gmin oraz powiatów województwa wielkopolskiego do udziału w pracach PKM PO KL WW

data publikacji: 06-03-2013

Z uwagi na złożenie tylko jednego zgłoszenia poprawnego pod względem formalnym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż głosowanie na członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego (PKM PO KL WW) 2007-2013 w ramach procedury uzupełnienia składu osobowego PKM PO KL WW nie zostanie przeprowadzone.

W związku z powyższym zgłoszeni kandydaci reprezentujący gminy i powiaty zostaną powołani do składu PKM PO KL WW.

Lp.
 
Nazwa organizacji zgłaszającej kandydatów
 
Kandydat na członka
Stanowisko
Kandydat na zastępcę członka
Stanowisko
1
Miasto Konin
Michał Janiak
Specjalista ds. Funduszy UE/nauczyciel,
Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
Katarzyna Ławniczak
Inspektor,
Urząd Miejski w Koninie

Ogłoszenie naboru na członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego 2007 - 2013

data publikacji: 24-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z uzupełnieniem składu osobowego ogłasza nabór na członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego (PKM PO KL WW) 2007 - 2013 reprezentującego stronę samorządową na forum Podkomitetu. Kandydaci mogą być zgłaszani w terminie do 20 lutego 2013 r. Gminy oraz powiaty z terenu województwa wielkopolskiego oraz regionalne/lokalne organizacje zrzeszające gminy oraz powiaty województwa wielkopolskiego zgłaszają po dwóch kandydatów wskazując jednocześnie, która z osób delegowana jest na członka PKM PO KL WW, a która na jego zastępcę.

Zadania PKM PO KL oraz tryb działania zostały opisane szczegółowo w „Zasadach powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013” oraz „Regulaminie Podkomitetu Monitorującego PO KL”, które znajdują się na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Programy w ramach EFS/Program PO KL/Podkomitet Monitorujący PO KL.

Za udział w pracach PKM PO KL członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Wymagania dotyczące członka PKM PO KL WW ze strony samorządowej:

 • wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne, społeczne, 
 • dysponowanie wiedzą nt. Europejskiego Funduszu Społecznego i PO KL, 
 • znajomość systemów wsparcia finansowego, prawnego i organizacyjnego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, 
 • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Poznań, 
 • dysponowanie czasem niezbędnym na zapoznanie się z materiałami i dokumentami programowymi na posiedzenia.

Ponadto pożądane są:

 • znajomość europejskiej, a w szczególności - regionalnej polityki oraz uwarunkowań rynku pracy, integracji społecznej oraz systemu edukacji w Polsce, 
 • znajomość systemów wsparcia finansowego, prawnego i organizacyjnego dla nowych i funkcjonujących przedsięwzięć gospodarczych oraz jednostek zaangażowanych w realizację PO KL (m. in.: MŚP, OPS, szkoły i placówki oświatowe, itp.), 
 • umiejętność analizowania problemów, zdolności analityczne, kojarzenie faktów, 
 • samodzielność oraz kreatywność, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne.

Zgłoszenie instytucji powinno zawierać:

 1. życiorys zawodowy kandydatów (na członka PKM PO KLWW oraz jego zastępcy) 
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru (dotyczy organizacji zrzeszających gminy i/lub powiaty), 
 3. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania organizacji/instytucji, 
 4. wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodny z formatem określonym na stronie www.efs.wup.poznan.pl (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – z wnioskiem mogą występować: burmistrz/wójt gminy lub starosta powiatu/prezydent miasta).

Zgłoszenie organizacji zawierać musi konkretną propozycję personalną przyszłego członka i zastępcy członka PKM PO KL WW (ogółem dwie osoby). Dla zachowania równości szans rekomenduje się, aby w przypadku gdy wskazany przedstawiciel jest kobietą, zastępca był mężczyzną i na odwrót. Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 61 846 38 41.

Wypełniony formularz oraz załączone dokumenty z dopiskiem „PKM PO KL WW – nabór” należy nadsyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wydział Koordynacji i Projektów Własnych PO KL
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

Nieprzekraczalny termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 20 lutego 2013 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do WUP w Poznaniu). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do pobrania:

XII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego

data publikacji: 03-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 października 2012 roku odbędzie się XII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

XI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego

data publikacji: 28-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 18 czerwca 2012 roku odbędzie się XI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Podkomitet Monitorujący PO KL

Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki został powołany przez Pre-komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na podstawie Uchwały nr 16 z dnia 31 lipca 2007 r. zatwierdzonej uchwałą Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 26 października 2007 roku. W ramach PO KL zostało powołanych 16 Podkomitetów Monitorujących, w każdym województwie funkcjonuje jeden PKM i działa pod przewodnictwem przedstawiciela zarządu województwa lub IP odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym. Zadaniem PKM jest monitorowanie wdrażania regionalnego komponentu PO KL.

W skład Podkomitetu wchodzą przedstawiciele 3 stron: rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, ogółem w pracy PKM bierze udział 19 członków (z prawem do głosowania.) Ponadto w charakterze obserwatorów (bez prawa do głosowania) zostali zaproszeni przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Ministra Edukacji Narodowej a także Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Cele i zadania

Wyznaczają Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących PO KL w latach 2007 – 2013. Do zadań należą:

 • rozpatrywanie i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetów VI-IX oraz ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL, 
 • analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, 
 • analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów, 
 • przedkładanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Komitetowi Monitorującemu PO KL analiz lub propozycji zmian priorytetów ułatwiających realizację celów strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczących tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, 
 • zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, 
 • rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego, 
 • Uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL dotyczących wdrażania PO KL.