Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o programie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro.

W ramach PO KL projekty będą mogły być realizowane przez:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorców,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

W ramach programu realizowane będą następujące priorytety:

 1. Zatrudnienie i integracja społeczna
  506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z EFS);
 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  778 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS);
 3. Wysoka jakość systemu oświaty
  1.006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z EFS);
 4. Szkolnictwo wyższe i nauka
  960,4 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS);
 5. Dobre rządzenie
  610,9 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS);
 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  2.256,9 mln EUR (w tym 1.918,4 mln EUR z EFS) 
 7. Promocja integracji społecznej
  1.552,9 mln EUR (w tym 1.320 mln EUR z EFS);
 8. Regionalne kadry gospodarki
  1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z EFS);
 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  1.703,4 mln EUR (w tym 1.447,9 mln EUR z EFS);
 10. Pomoc techniczna
  456,8 mln EUR (w tym 388,3 mln EUR z EFS).

Na poziomie regionalnym będą realizowane następujące działania:

 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
  2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
 2. Promocja integracji społecznej
  1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
  3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
 3. Regionalne kadry gospodarki
  1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
  2. Transfer wiedzy.
 4. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.
  2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
  4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
  5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie realizowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postęp ów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych Priorytet ów PO KL (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III),
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV),
 • Dla Priorytetu V Dobre rządzenie nie wyznaczono Instytucji Pośredniczącej - działaniami będzie zarządzać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Samorządy Województw (Priorytety VI-IX).

W Województwie Wielkopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnić będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W dniu 22 czerwca 2007 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało Porozumienie w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Panią Grażyną Gęsicką, Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Panią Barbarę Kwapiszewską, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu. Na realizację komponentu regionalnego w Wielkopolsce przeznaczone jest 605 931 tys. euro.