Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Najczęściej zadawane pytania ogólne w ramach PO KL

1. Czy program PO KL obejmuje wsparciem szkoleniowym cudzoziemców?

Odpowiedź: Objęcie wsparciem szkoleniowym cudzoziemców (zarówno z krajów UE, jak i innych państw), informujemy, że istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że osoby te spełnią wymagania określenie w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

2. Kto może korzystać ze szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Odpowiedź: Osoba fizyczna może skorzystać z otwartych szkoleń współfinansowanych w ramach EFS. Szczegółowe informacje dostępne są stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl, gdzie znajduje się ogólnokrajowa baza instytucji i ofert szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje dotyczące zakresu tematycznego szkoleń dofinansowanych z EFS zamieszczane są sukcesywnie na ww. stronie, a także na stronach Projektodawców. Każdy podmiot realizujący wsparcie ze środków EFS zobowiązany jest do umieszczenia informacji o szkoleniu w bazie danych ofert szkoleniowych.

3. Na czym polega cross-financing (finansowanie krzyżowe)?

Odpowiedź: W ramach projektów PO KL możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Zasadniczo zatem powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu. Cross-financing powinien być ponadto powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Oznacza to, że wydatki dotyczące finansowania krzyżowego, mogą być ponoszone wyłącznie w ramach kosztów bezpośrednich. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. W przypadku działań w ramach priorytetów dotyczących integracji społecznej (Działanie 1.3 w ramach Priorytetu I i wszystkie Działania w ramach Priorytetu VII), możliwe jest kwalifikowanie wydatków w ramach cross -financingu do 15%. W ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem możliwe jest kwalifikowanie przede wszystkim:

  1. zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu i wyposażenia; 
  2. dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze (np. podjazd dla osób niepełnosprawnych) związane z realizowanymi projektami w ramach PO KL. Wydatki związane z amortyzacją sprzętu lub wyposażenia nie będą traktowane jako cross-financing, bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych. W związku z powyższym, o przyporządkowaniu wydatku do cross-finaningu decydować będzie to, czy beneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupu sprzętu.

Szczegółowe informacje na temat mechanizmu cross-financing znajdują się w następujących dokumentach:

  • Zasady Finansowania PO KL 
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostępne są one na stronach: www.efs.wup.poznan.pl, www.mrr.gov.pl

4. Czy w ramach konkursów w PO KL można zakupić komputery oraz podstawowe meble, które są niezbędne do realizacji projektu?

Odpowiedź: Co do zasady, istnieją dwie możliwości sfinansowania zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Pierwsza możliwość polega na wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu (zobacz pytanie: „Na czym polega cross-financing (finansowanie krzyżowe)?" Druga możliwość pozwala na zastosowanie odpisów amortyzacyjnych jako formy odzyskania poniesionych wydatków własnych na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. W przypadku zastosowania odpisów amortyzacyjnych nie mamy do czynienia z cross-financingiem.

5. Kiedy rozpoczyna się kwalifikowalność wydatków?

Odpowiedź: Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data otrzymania przez Komisję Europejską PO KL tj. 12 grudnia 2006 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed tą datą, do wydatków kwalifikowanych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione od 12 grudnia 2006 r. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowanego. Okres kwalifikowalności wydatków określany jest każdorazowo w umowie o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz w dokumentacji konkursowej (pkt. 4.2 Szczegółowe kryteria dostępu). Co do zasady, złożenie wniosku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu równoznaczne jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków. Od tego momentu uprawnione jest ponoszenie wydatków w ramach złożonego wniosku, pod warunkiem prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego Beneficjenta.
W przypadku, gdy Beneficjent nie przejdzie pozytywnie oceny i nie podpisze umowy o dofinansowanie projektu, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły być zrefundowane. Możliwe jest także kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

6. Czy beneficjent lub partner musi mieć siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego?

Odpowiedź: Nie, projekty mogą być realizowane przez podmioty, których siedziba mieści się poza województwem wielkopolskim, natomiast biuro projektu powinno mieścić się na terenie województwa, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie projektu. Ponadto wsparcie realizowane w ramach projektu musi być skierowane do osób i podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego.

7. Czy właściciel firmy może być jednocześnie koordynatorem projektu?

Odpowiedź: Tak, właściciel firmy może pełnić jednocześnie funkcję koordynatora projektu, przy czym jego wynagrodzenie powinno być uzależnione od czasu pracy poświęconego w ramach projektu i rozliczane jest na podstawie noty księgowej.

8. Czy w 2008 roku można realizować projekty innowacyjne i ponadnarodowe?

Odpowiedź: W 2008 roku nie przewiedziono realizacji ww. projektów. W sytuacji, gdy wnioskodawca zaznaczył w punktach 1.10 i 1.11 wniosku aplikacyjnego TAK, wniosek taki zostanie odrzucony.

9. Co we wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 2.2 status prawny ma wpisać Urząd Miasta?

Odpowiedź: W przypadku Urzędu Miasta w pkt. 2.2 status prawny należy wybrać Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

10. Czy na etapie składania wniosku istnieje możliwość dołączenia własnego załącznika, który nie jest wymagany przez Wojewódzki Urząd Pracy, np. referencje kadry zarządzającej?

Odpowiedź: Dołączenie dodatkowych załączników , które nie zostały wymienione w dokumentacji konkursowej jest bezzasadne, ponieważ nie będą one miały wpływu na ocenę projektu.

11. Czy upoważnienie do podpisania umowy musi być potwierdzone notarialnie?

Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu.

12. Czy stypendia i dodatki (szkoleniowe, stażowe i inne) należy traktować jako kwoty brutto czy netto?

Odpowiedź: Kwoty stypendiów i dodatków (szkoleniowych, stażowych i innych) wypłacane odpowiednio uczestnikom projektu należy traktować jako kwoty brutto, czyli kwoty nie pomniejszone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane na podstawie przepisów odrębnych.

13. Czy można przekazać po zakończeniu realizacji projektu beneficjentom ostatecznym zakupiony na potrzeby realizacji projektu środek trwały?

Odpowiedź: Przekazanie środków trwałych na rzecz beneficjentów ostatecznych po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest w przypadku gdy jest powiązane z celem projektu. Samo przekazanie środków trwałych uczestnikom projektu, którzy wcześniej wykorzystywali je np. w celu nauki zawodu, nie zmierza do realizacji tych celów. Ponadto w przypadku realizacji projektów, w których środki trwałe wykorzystywane są w krótkim okresie czasu należy również zwrócić uwagę na zasadność zakupu a nie wynajmu lub innych alternatywnych źródeł pozyskania środków trwałych. Natomiast w przypadku, gdy projekt zakłada wykorzystanie środków trwałych np. w celu przeszkolenia uczestników projektu a następnie przekazania powyższych środków trwałych przedmiotowym osobom w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej - wówczas przekazanie danego środka trwałego mogłoby być uzasadnione. Natomiast w przypadku beneficjenta realizującego projekt nie dopuszcza się możliwości zbycia środków trwałych za uzyskaniem korzyści majątkowych w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu w ramach PO KL.
W przypadku naruszenia powyższego przepisu, beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków wykorzystanych na zakup środków trwałych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

14. Które ministerstwa są odpowiedzialne za realizację Priorytetów centralnych (są Instytucjami Pośredniczącymi)?

Odpowiedź: Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna" - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
Priorytet II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących" - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty" - Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka" - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Priorytet V "Dobre rządzenie" - ze względu na jego horyzontalny charakter, zdecydowano się nie wyznaczać Instytucji Pośredniczącej - koordynację działań w tym zakresie zapewni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

15. Co rozumiemy pod pojęciem „kompetencje kluczowe”?

Odpowiedź: Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5)umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna.

16. Czy możliwe jest dokonywanie zmian w realizowanym projekcie?

Odpowiedź: Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w rezultatach projektu (wskaźnikach produktu) określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie do 10% wartości wskazanych we wniosku bez konieczności informowania Instytucji Pośredniczącej. Powyższe przesunięcia nie mogą jednak powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych na dane zadanie w ramach budżetu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie oraz nie mogą zmieniać proporcji pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania a wydatkami na realizację całości danego zadania. Wszelkie inne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej.