Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Program Wiedza Edukacja Rozwój szansą dla młodych

data publikacji: 22-11-2016

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla następujących Działań Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie PO WER 2014-2020

Ze wsparcia w ramach Poddziałania 1.1.1 mogą korzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
 • zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Celem uzyskania wsparcia należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Natomiast w ramach Poddziałania 1.2.1 ze wsparcia mogą korzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 15-29 lat (bezrobotne i bierne zawodowo), w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Wsparcia będą udzielały instytucje wyłonione w ramach konkursu: POWR.01.02.01-IP.20-30-00 (.pdf)

Każdorazowo edukacyjno – zawodowa pomoc jest dobrana odpowiednio do indywidualnych potrzeb osób młodych oraz zapotrzebowania potencjalnych pracodawców na rynku pracy. Przybiera ona postać:

 • pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • uzupełnienia lub zdobywania nowych umiejętności i kompetencji,
 • pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
 • niwelowania barier, na jakie młode osoby niepełnosprawne napotykają na rynku pracy,
 • zwiększania zawodowej mobilności międzysektorowej i geograficznej (sfinansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatku relokacyjnego),
 • działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia (m. in. bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości max ok. 24 tys. zł, tj. sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia).

Tego rodzaju kompleksowe wsparcie przekłada się na zwiększenie możliwości pozyskania zatrudnienia przez osoby młode.

Pierwsze efekty projektów

Od początku realizacji Działania 1.1 POWER w województwie wielkopolskim z pomocy skorzystało już ponad 14 120 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w tym prawie 5 100 osób długotrwale bezrobotnych. Najwięcej było wśród nich osób poniżej 25 lat (ponad 9 200 osób). Więcej jak 8 400 uczestników pochodziło z obszarów wiejskich.

W wyniku uzyskanego wsparcia w projektach: przeszło 8 600 osób podjęło zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), w tym ponad 3 000 długotrwale bezrobotnych. Blisko 1 800 osób młodych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kolejnych ponad 1 000 osób poniżej 30 roku życia uzyskało kwalifikacje przydatne na rynku pracy, zgodne z potrzebami pracodawców. Ze wsparcia w postaci staży/praktyk skorzystano już ponad 8 400 razy.

Punkt kontaktowy POWER 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie i znajdź instytucję, która realizuje wsparcie dla młodych w województwie wielkopolskim i szuka uczestników projektów, którzy będą objęci pomocą.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest programem ogólnopolskim, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju. Obejmuje następujące obszary:

 • osoby młode na rynku pracy,
 • efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
 • szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
 • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • wsparcie dla obszaru zdrowia.

PO WER skierowany jest do wielu grup docelowych, do których zaliczamy m.in. osoby młode, w tym niepełnosprawne poniżej 30 roku życia (w szczególności nie pracujące i nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu); organizacje pozarządowe; podmioty ekonomi społecznej; instytucje rynku pracy; publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia; szkoły i placówki oświatowe; uczelnie wyższe; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i inne.

W ramach realizowanych projektów można uzyskać wsparcie w postaci, np. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; praktyk i staży; działań wspierających rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników; programów mobilnościowych i współpracy ponadnarodowej; podniesienia jakości studiów doktoranckich i inne. Łączna kwota przeznaczona na wdrażanie programu w latach 2014-2020 to 5,4 mld euro.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej PO WER w zakresie wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. W ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wdraża na terenie województwa wielkopolskiego:

1. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat PO WER (w tym m.in. dokumenty programowe, ogłoszenia o naborach wniosków oraz informacje o ich wynikach) można znaleźć na stronie internetowej www.power.gov.pl.

O programie/Aktualności