Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, w kwestii udzielania preferencyjnych pożyczek

data publikacji: 24-04-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Ministerstwa Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwestii udzielania preferencyjnych pożyczek.

Z dniem 31 marca 2017 r. wygasło rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2016 r. poz. 1983), będące podstawą do udzielania preferencyjnych pożyczek w ramach Działania 6.2 PO KL.

Należy przy tym zauważyć, iż pomoc de minimis ze względu na swą małą wartość nie zakłóca konkurencji na rynku unijnym. Nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym, mimo utraty mocy ww. rozporządzenia z dniem 1 kwietnia 2017 r. od tej daty możliwe jest udzielanie przez pośredników finansowych zarządzających funduszami pożyczkowymi utworzonymi w ramach Działania 6.2 PO KL pomocy de minimis, tj. preferencyjnych pożyczek na zasadach ogólnych. Zasady te określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).