Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Program Gwarancje dla Młodzieży | Gwarancje dla Młodzieży

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osoby młode bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zainteresowane uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich mogą wziąć udział w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pełne zestawienie informacji o dofinansowanych projektach – podmiotach udzielających wsparcia – zamieszczane jest na administrowanym przez Ministerstwo Rozwoju portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie w panelu głównym dostępna jest wyszukiwarka dotacji Znajdź dofinansowanie. Każdorazowo, celem skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego należy przystąpić do procesu rekrutacji prowadzonego przez podmioty realizujące projekty unijne.

Stoisko informacyjne EFS i POWER 2014-2020 podczas Targów Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24.03 - 26.03.2017 r.

data publikacji: 05-04-2017

W dniach 24.03. – 26.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował stoisko informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podczas Targów Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stoisko WUP w Poznaniu cieszyło się w tych dniach dużym zainteresowaniem klientów.
 Wszystkim zainteresowanym udzielano informacji o możliwościach pozyskania wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej z EFS, w szczególności o dostępnych formach pomocy osobom młodym na regionalnym rynku pracy. Dodatkowo na stoisku można było otrzymać bezpłatne materiały promocyjne oraz publikacje – ulotki, broszury, biuletyny itp.
Z dużym zaciekawieniem młodych odbiorców (15-29 lat) i ich otoczenia (nauczycieli, dyrekcji szkół, rodziców) spotkało się informowanie o możliwościach jakie daje Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie wielkopolskim.
Podczas wydarzenia zachęcano potencjalnych beneficjentów ostatecznych do skorzystania z realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego projektów i uczestniczenia we wdrażanej przez WUP w Poznaniu Osi I Osoby młode na rynku pracy POWER 2014-2020.

Program Wiedza Edukacja Rozwój szansą dla młodych

data publikacji: 22-11-2016

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla następujących Działań Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie PO WER 2014-2020

Ze wsparcia w ramach Poddziałania 1.1.1 mogą korzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
 • zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Celem uzyskania wsparcia należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Natomiast w ramach Poddziałania 1.2.1 ze wsparcia mogą korzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 15-29 lat (bezrobotne i bierne zawodowo), w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Wsparcia będą udzielały instytucje wyłonione w ramach konkursu: POWR.01.02.01-IP.20-30-00 (.pdf)

Każdorazowo edukacyjno – zawodowa pomoc jest dobrana odpowiednio do indywidualnych potrzeb osób młodych oraz zapotrzebowania potencjalnych pracodawców na rynku pracy. Przybiera ona postać:

 • pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • uzupełnienia lub zdobywania nowych umiejętności i kompetencji,
 • pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
 • niwelowania barier, na jakie młode osoby niepełnosprawne napotykają na rynku pracy,
 • zwiększania zawodowej mobilności międzysektorowej i geograficznej (sfinansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatku relokacyjnego),
 • działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia (m. in. bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości max ok. 24 tys. zł, tj. sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia).

Tego rodzaju kompleksowe wsparcie przekłada się na zwiększenie możliwości pozyskania zatrudnienia przez osoby młode.

Pierwsze efekty projektów

Od początku realizacji Działania 1.1 PO WER w województwie wielkopolskim z pomocy skorzystało już ponad 9 500 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat:

 • ok. 3 400 osób przed przystąpieniem do projektu było długotrwale bezrobotnymi,
 • najwięcej było wśród nich osób poniżej 25 roku życia (ponad 6 200 osób),
 • więcej niż 5 500 uczestników pochodziło z terenów wiejskich.

W wyniku uzyskanego wsparcia w projektach:

 • przeszło 7 100 osób podjęło zatrudnienie (łącznie z zakładającymi działalność gospodarczą),
 • ponad 1 300 osób młodych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Punkt kontaktowy POWER 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie i znajdź instytucję, która realizuje wsparcie dla młodych w województwie wielkopolskim i szuka uczestników projektów, którzy będą objęci pomocą.

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020

data publikacji: 09-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady można:

 • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • poznać dotychczasowe efekty oraz przykłady dobrych praktyk EFS,
 • dowiedzieć się o różnych formach wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby młode w wieku od 15 do 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparcie programu skierowane jest głównie do osób młodych pozostających bez pracy, niekształcących się i nieszkolących, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Sobota, 19 listopada 2016 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER

data publikacji: 08-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady można:

 • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • poznać dotychczasowe efekty oraz przykłady dobrych praktyk EFS,
 • dowiedzieć się o różnych formach wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby młode w wieku od 15 do 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparcie programu skierowane jest głównie do osób młodych pozostających bez pracy, niekształcących się i nieszkolących, w tym osób z niepełnosprawnościami.

            Sobota, 24 września 2016 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:

Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu

tel. 61 846 38 23

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Działanie 4.2 POWER)

data publikacji: 03-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż studenci z niepełnosprawnościami oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z unijnego wsparcia w ramach projektu Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej:

Projekt realizowany przez: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),
Tytuł projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2019 r.
Kwota dofinansowania: 118 252 244,25 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie zawodowych i kluczowych kompetencji studentów z niepełnosprawnościami oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także zdobyć praktyczne umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektu dostępne są pod adresem: https://www.power.gov.pl.

Wsparcie w ramach Gwarancji dla młodzieży dla osób do 30 r. ż.

data publikacji: 05-04-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zaktualizowanym planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” podniesiono górną granicę wieku do 30 r. ż. osób, które mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży. To sprawia,że rozszerzone zostało grono osób obejmowanych pomocą w ww. programie. Wprowadzona zmiana wynika przede wszystkim z faktu, iż Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przewiduje finansowanie działań dla osób młodych do 30 roku życia. 

Do pobrania:

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER - zestawienie zbiorcze

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach prowadzonego w 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Osoby młode do 29 roku życia na WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY

data publikacji: 03-02-2016

WIEDZA
EDUKACJA
ROZWÓJ

Osoby młode do 29 roku życia na WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY

ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA m.in. poprzez:
-poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- staże
- praktyki zawodowe
- kursy
- szkolenia
- subsydiowane zatrudnienie
- doposażenie stanowiska pracy
- dotacje na założenie firmy

W regionie z pomocy skorzysta 51 442 bezrobotnych, w tym również niepełnosprawnych, i 4 047 biernych zawodowo młodych osób

BĄDŹ JEDNYM Z NICH !

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ !

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
infolinia: 61 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie wielkopolskim – działania na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy

data publikacji: 02-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej PO WER w zakresie wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. W ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wdraża na terenie województwa wielkopolskiego:

 1. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 2. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W województwie wielkopolskim ze wsparcia jakie oferuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będą mogły skorzystać osoby młode (w tym niepełnosprawne), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. „not in employment, education or training”), zarejestrowane bądź niezarejestrowane w urzędach pracy (w zależności od działania). Celem jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia a także poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego tych osób.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opiera się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane są jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Tym samym w ramach realizowanych projektów będzie można skorzystać z pomocy poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) :

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Powyższe formy pomocy są realizowane przez powiatowe urzędy pracy (w ramach Działania 1.1) a od roku 2016 w ramach Działania 1.2 przez instytucje rynku pracy, do których zaliczamy publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

Alokacja przeznaczona w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2015 na realizację działań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy wynosiła 88 370 200 zł (Działanie 1.1) natomiast kwota, którą przeznaczono na realizację wsparcia realizowanego przez instytucje rynku pracy to 52 329 425 zł (Działanie 1.2).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/15 dla powiatowych urzędów pracy na terenie województwa wielkopolskiego w ramach PO WER ogłoszono 7 kwietnia 2015 r. i prowadzony był do 24 kwietnia 2015 r. Złożono wówczas 31 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisano umowy ze wszystkimi powiatowymi urzędami pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast 30 września 2015 r. ogłoszono konkurs nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15, w którym nabór wniosków prowadzono od 2 do 13 listopada 2015 r. Złożono 255 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów PO WER. Obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna złożonych wniosków, która może trwać do 100 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Informacje na temat wybranych do dofinansowania wniosków zostaną umieszczone najwcześniej pod koniec I kwartału 2016 r. na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl oraz www.power.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia, będące zarejestrowanymi bezrobotnymi, w ramach PO WER już mogą zgłaszać się do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, które realizują projekty pozakonkursowe: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie wielkopolskim.

Objęcie wsparciem w regionie planowanych jest łącznie 51 442 osób bezrobotnych i 4 047 osób biernych zawodowo (w tym osób niepełnosprawnych). Do końca czerwca 2016 r. w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER pomoc może uzyskać 8 640 osób bezrobotnych natomiast w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER pomoc może uzyskać 479 osób bezrobotnych, 2 336 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (w tym osoby niepełnosprawne i w szczególności niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy) w projektach dofinansowanych w ogłoszonym w 2015 r. konkursie.

Aktualne informacje na temat PO WER można znaleźć na stronie internetowej  www.efs.wup.poznan.pl,  www.power.gov.pl oraz  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 78, fax 61 846 37 20, e-mail: efs@wup.poznan.pl. Punkt kontaktowy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (udzielanie informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00), tel. 61 846 38 23, e-mail: infoefs@wup.poznan.plwww.efs.wup.poznan.pl.

Nowe możliwości wsparcia osób młodych na rynku pracy z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie wielkopolskim

data publikacji: 02-02-2016

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. Instytucją Zarządzającą PO WER jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program posiada charakter ogólnopolski, obejmujący wsparciem obszary takie jak: osoby młode na rynku pracy; efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; wsparcie dla obszaru zdrowia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej PO WER w zakresie wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. W ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wdraża na terenie województwa wielkopolskiego:

 1. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 2. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób przed 25. rokiem życia nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. „not in employment, education or training”). Planowane jest objęcie wsparciem łącznie 51 442 osób bezrobotnych i
4 047 osób biernych zawodowo (w tym osób niepełnosprawnych). Dla osób zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, przeznaczone jest Poddziałanie 1.1.1 PO WER, natomiast w szczególności dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – Poddziałanie 1.2.1 PO WER.

Całkowita pula środków finansowych do wykorzystania w latach 2014-2020 dla wdrażanego przez WUP w Poznaniu priorytetu inwestycyjnego 8ii wynosi 145 360 906 EUR, w tym Działanie 1.1 – 123 556 770 EUR oraz Działanie 1.2 – 21 804 136 EUR.

Projekty do dofinansowania wybierane są w dwóch trybach tj. w trybie pozakonkursowym (nabór wniosków przeznaczony dla powiatowych urzędów pracy – pula środków finansowych w roku 2015: 88 370 200 zł) lub w trybie konkursowym (konkurs w 2015 r. z kwotą na realizację wsparcia dla osób młodych w wysokości
52 329 425 zł - przeznaczony dla instytucji rynku pracy, do których zaliczamy publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego). Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy na terenie województwa wielkopolskiego w ramach PO WER ogłoszono 7 kwietnia 2015 r. i prowadzony był do 24 kwietnia 2015 r., natomiast ogłoszenie konkursu dla instytucji rynku pracy, które będą udzielały wsparcia zaplanowano na III kwartał 2015 r. Informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl, www.power.gov.pl. Wnioski będzie należało składać w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) a także w wersji papierowej pocztą, kurierem lub osobiście w siedzibie WUP w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach PO WER mogą zgłaszać się do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, które realizują projekty pozakonkursowe: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie wielkopolskim.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane są jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie. Przykładowymi formami wsparcia są: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, kontynuacja nauki i egzaminy potwierdzające kwalifikacje, szkolenia, staże i praktyki, subsydiowane zatrudnienie, doposażenie stanowiska pracy, pokrycie kosztów dojazdu do pracy, finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bezzwrotne dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Do końca czerwca 2016 r. w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER pomoc może uzyskać 8 640 osób bezrobotnych w regionie.

Wsparcie osób młodych na rynku pracy:

 • Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • Uzupełnienie lub zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji,
 • Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego,
 • Zwiększenie zawodowej mobilności międzysektorowej i geograficznej,
 • Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 • Niwelowanie barier jakie napotykają na rynku pracy młode osoby niepełnosprawne.

W województwie wielkopolskim w ramach poddziałania 1.2.1 PO WER pomoc może uzyskać 479 osób bezrobotnych, 2 336 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (w tym osoby niepełnosprawne i niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy) poprzez uczestniczenie w projektach, które zostaną wybrane do dofinansowania na drodze konkursu ogłoszonego przez WUP w Poznaniu w roku 2015.

Aktualne informacje na temat PO WER można znaleźć na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl, www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 78, fax 61 846 37 20, e-mail: efs@wup.poznan.pl. Punkt kontaktowy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (udzielanie informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00), tel. 61 846 38 23, e-mail: infoefs@wup.poznan.pl, www.efs.wup.poznan.pl.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

data publikacji: 18-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” (aktualnie: II edycja). Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada 2014 r. udzielają pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla:

 • studentów ostatniego roku studiów;
 • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy tez rozliczeń finansowych.

Wybrani przez BGK pośrednicy udzielają również pożyczek dla podmiotów gospodarczych, z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Zgodnie z ustawą, kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 77 tys. zł), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 23 tys. zł). Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (obecnie 0,44 % w skali roku, dawniej: 0,56% w skali roku) oraz długi okres spłaty – do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału. Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014 – 2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program natomiast będzie realizowany do 2021 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż więcej informacji na temat Programu oraz lista pośredników finansowych i szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronie internetowej: http://wsparciewstarcie.bgk.pl.

Program Gwarancje dla Młodzieży

data publikacji: 14-11-2014

Istota Gwarancji dla młodzieży: 
Celem uzupełnienia dotychczas prowadzonych, jak również planowanych na przyszłość nowych działań na rzecz młodzieży, w Polsce przyjęto kompleksowy program wsparcia młodych na rynku pracy – Gwarancje dla młodzieży. Przybiorą one formę działań wpływających bezpośrednio na zwiększenie możliwości zatrudniania ludzi młodych w wieku 15-29 lat.

Pod pojęciem Gwarancji dla młodzieży kryje się założenie zaproponowania wszystkim młodym osobom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu czy też innej formy pomocy prowadzącej do aktywizacji zawodowej w ciągu czterech miesięcy pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego (okres czterech miesięcy będzie liczony od dnia przystąpienia danej osoby do projektu lub zarejestrowania we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy).

Odbiorcy wsparcia Gwarancji dla młodzieży:
W Polsce oferta Gwarancji dla młodzieży została dostosowana odpowiednio do potrzeb następujących grup:

 • osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 roku życia) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 roku życia);
 • osoby w wieku 18-24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (młodzież NEET) – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, z obszarów wiejskich; 
 • osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych, niespełniający tym samym warunku dla klasyfikacji jako NEET;
 • bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych (pożyczki udzielane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego).

Adresatami Gwarancji dla młodzieży są zarówno osoby młode pozostające w rejestrach bezrobotnych Powiatowych Urzędów Pracy, jak również młodzież NEET (Not in Education, Employment, or Training). 

Przykładowe instrumenty wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży:

 • staże;
 • szkolenia;
 • przygotowanie zawodowe;
 • dofinansowanie studiów podyplomowych;
 • dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji;
 • stypendium na kontynuowanie nauki;
 • bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe;
 • dofinansowanie na zagospodarowanie w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania;
 • wspieranie partnerstw, jak również realizacji przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.

Realizatorzy Gwarancji dla młodzieży:

Realizatorzy na szczeblu centralnym:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dawniej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej);
 • Ministerstwo Rozwoju (dawniej: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP);
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
   

Realizatorzy na szczeblu regionalnym/lokalnym:

 • Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP);
 • Powiatowe Urzędy Pracy (PUP);
 • struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP);
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych pośredników finansowych;
 • partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawcy wyłonieni do realizacji Gwarancji dla młodzieży.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych:

Finansowe uzupełnienie Gwarancji dla młodzieży stanowi Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YouthEmploymentInitiative). Skierowano ją do regionów (w województwie wielkopolskim nie występuje), w których poziom bezrobocia osób w wieku 15 – 24 lata przekracza 25%.

Gwarancje dla młodzieży będą realizowane zarówno ze środków krajowych, jak również przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: http://gdm.praca.gov.pl.