Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sukces dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu

data publikacji: 21-12-2015

W jaki sposób mieszkańcy województwa skorzystali z projektów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych w regionie w latach 2007-2015? Jakie są ich doświadczenia i opinie o dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego formach wsparcia, w których uczestniczyli? Jak można zmienić swoją sytuację na rynku pracy poprzez projekt unijny?

Historie opowiedziane przez samych uczestników i realizatorów projektów przedstawiono w najnowszej publikacji albumowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Najlepsze praktyki komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim 2015.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Efekty wdrażania programu i udzieloną pomoc najlepiej odzwierciedlają liczby prezentujące osiągnięte rezultaty – Zobacz jak Europejski Fundusz Społeczny zmienił Wielkopolan.

Już 491 203 osoby w województwie wielkopolskim uczestniczyły w projektach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym wsparciem objęto m. in. 178 338 osób młodych w wieku 15-24 lata, 226 641 osoby z terenów wiejskich, 36 099 osób z niepełnosprawnościami.
A także:

  • dofinansowano 415 ośrodków wychowania przedszkolnego,
  • 10 814 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich,
  • wsparciem objęto 32 852 osoby wieku 55-64 lata,
  • 23 230 osób otrzymało środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej,
  • wypłacono 3 011 stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • wypłacono 496 stypendiów dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski,
  • w województwie wielkopolskim 36 498 przedsiębiorstw przystąpiło do udziału w projektach PO KL, 100 064 pracowników przedsiębiorstw wzięło udział w projektach szkoleniowych PO KL. 

Nowy okres programowania 2014-2020 to nowe fundusze europejskie, które dają szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy. To możliwości zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców. Na początku ścieżki zawodowej, w trakcie, przy powrocie na rynek pracy po czasie nieaktywności - Europejski Fundusz Społeczny przydaje się i pomaga w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym. Zarówno osoby w wieku 15-29 lat (wsparcie znajdują w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), jak i osoby powyżej 29. roku życia bezrobotne i bierne zawodowo (objęte pomocą w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020) mogą uzyskać dofinansowanie UE.

Przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Punkt kontaktowy POWER 2014-2020
Punkt kontaktowy WRPO 2014-2020

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
www.efs.wup.poznan.pl
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
infolinia EFS: 61 846 38 23